مام پلاساختلال وسواس فکری و عملی در نوجوانان

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی
0 1401/07/02 مریم‌ طهماسبی

11راه کاربردی که نوجوان مسئولیت پذیر باشیم

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
2 1401/06/25 مریم‌ طهماسبی

چگونه در مورد بلوغ با فرزندان خود صحبت کنیم

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/06/11 مریم‌ طهماسبی

حسادت در نوجوانان

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/06/04 مریم‌ طهماسبی

۲۵ نکته چگونه همسر خوبی باشیم

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
1 1401/05/28 مریم‌ طهماسبی
0 1401/05/27 زهرا شیروانی

چگونه اضطراب بر روابط تاثیر می‌گذارد

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/05/14 مریم‌ طهماسبی

10ویژگی و مهارتی که نوجوان خجالتی را خاص می کند

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/05/07 مریم‌ طهماسبی

چگونه والدین مسولیت پذیری باشیم

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/04/24 مریم‌ طهماسبی

چگونه والدین می توانند نوجوانان را مجبور به ترک فحش دادن کنند

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/04/17 مریم‌ طهماسبی

به روزترین روشهای تربیت یک نو جوان

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روان شناسی عمومی
0 1401/04/10 مریم‌ طهماسبی
0 1401/04/08 زهرا شیروانی