مام پلاسوسواس فکری و عملی چیست

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/06/18 مریم‌ طهماسبی

چگونه مسئولیت پذیر باشیم

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/04/31 مریم‌ طهماسبی

طالع بینی چیست و چه جایگاه در روان شناسی دارد .

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روان شناسی عمومی
0 1401/03/13 مریم‌ طهماسبی

پنج ویزگی شخصیت از دیدگاه روانشناسی

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روان شناسی عمومی
0 1401/03/06 مریم‌ طهماسبی

چگونه افکار منفی را قبل از سال 1401 متوقف کنیم

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
1 1400/11/21 مریم‌ طهماسبی
0 1400/11/21 زهرا شیروانی

7 روش افزایش اعتماد به نفس در محیط کار

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روا ن شناسی
0 1400/08/27 مریم‌ طهماسبی

10دلیل که چرا اعتماد به نفس به موفقیت تبدیل می شود

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
0 1400/08/13 مریم‌ طهماسبی

تاثیر اعتماد به نفس در موفقیتهای اجتماعی

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
0 1400/08/06 مریم‌ طهماسبی

روان شناسی بولیمیا یا پرخوری عصبی

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
0 1400/06/05 مریم‌ طهماسبی

روان شناسی ا فراد خود شیفته؟

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
1 1400/05/27 مریم‌ طهماسبی

6 استراتژی در روان شناسی افراد موفق

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روان شناسی
0 1400/05/12 مریم‌ طهماسبی