مام پلاسنوع مطالب
جمع و تفریق اعداد مخلوط

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/15 mamplus1

عملیات تقسیم روی کسرها

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
2 0 2020/11/15 mamplus1

تقسیم کسرها

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

ضرب اعداد مخلوط

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

ضرب اعداد اعشاری

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/13 mamplus1

تقسیم‌اعداد اعشاری

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
2 0 2020/11/13 mamplus1

ضرب اعداد دورقمی ، قسمت اول

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

تفریق اعداد مرکب

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
2 0 2020/11/13 mamplus1

ساده کردن کسرها

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار پنجم ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/13 mamplus1

کسرهای بزرگتر از واحد

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار پنجم ابتدایی، جهرم
2 0 2020/11/13 mamplus1

ترسیم عدد مخلوط روی محور

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار پنجم ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/13 mamplus1

جمع کسرها

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار پنجم ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/13 mamplus1