مام پلاسویدیوی آموزشی، مثال گنجایش، ریاضی پنجم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، آموزگار پنجم ابتدایی
0 1401/02/07 گیتی کامران

ویدیوی آموزشی، مبحث گنجایش، ریاضی پنجم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، ریاضی پنجم ابتدایی
0 1401/01/28 گیتی کامران

ویدیوی آموزشی حجم های برداشتنی، ریاضی پنجم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، آموزگار پنجم ابتدایی
0 1401/01/28 گیتی کامران

ویدیوی آموزشی حجم، مبحث حجم برداشتنی ریاضی پنجم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، آموزگار پنجم ابتدایی
0 1401/01/27 گیتی کامران

ویدیوی آموزشی حجم، ریاضی پنجم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، آموزگار پنجم ابتدایی
0 1401/01/23 گیتی کامران
0 1400/12/22 گیتی کامران
0 1400/12/19 گیتی کامران

ویدیوی آموزشی، جمع وتفریق اعداد اعشاری

منبع:گیتی بیتی کامران آموزگار پنجم ابتدایی
0 1400/12/13 گیتی کامران

ویدیوی آموزشی حل مسئله جمع اعشار، ریاضی پنجم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، آموزگار پنجم ابتدایی
0 1400/12/09 گیتی کامران
0 1400/12/08 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیوی آموزشی، کسر واعداد اعشاری، ریاضی پنجم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، ریاضی پنجم ابتدایی
1 1400/12/04 گیتی کامران

ویدیوی آموزشی، حل مسئله درصد، ریاضی پنجم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، آموزگار پنجم ابتدایی
0 1400/11/28 گیتی کامران