مام پلاسجدول ارزش مکانی برای اعداد اعشاری

منبع:خانم فاطمه علی نقی زاده، آموزگار پنجم ابتدایی
1 1400/04/23 mamplus1

ارائه ی راه حل ها ی مختلف برای کشف رابطه ی کلی یک الگوی هندسی

منبع:خانم محبوبه رِضای ، آموزگار پنجم ابتدایی
0 1400/02/28 mamplus1

تفریق اعداد مرکب

منبع:مهدی پروین، آموزگارمقطع ابتدایی، شهرستان جهرم
0 1400/01/25 مهدی پروین
0 1400/01/17 حمید رحیمی نوبهاری

آموزش تقارن مرکزی و مرکز تقارن، ریاضی پنجم دبستان

منبع:خانم اسماعیل زاده ،آموزگار پنجم دبستان
0 1400/01/16 mamplus1

جمع اعداد مرکب ،پنجم دبستان

منبع:خانم طیبه خادمی ،آموزگارپنجم ابتدایی
0 1399/12/14 mamplus1

چهارضلعی ها

منبع:خانم الهه صالح زاده، اموزگار پنجم ابتدایی
0 1399/11/22 mamplus1

انواع الگوها

منبع:ناهید مفیدی
0 1399/11/19 ناهید مفیدی

مساحت استوانه

منبع:خانم فاطمه رجبی، آموزگار ریاضی ابتدایی
0 1399/11/15 mamplus1

جمع و تفریق اعداد مخلوط

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/25 mamplus1

عملیات تقسیم روی کسرها

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/25 mamplus1

تقسیم کسرها

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/23 mamplus1