مام پلاسنوع مطالبفهرست مطالب


محیط و مساحت بخش دوم

منبع:آقای میلاد نونهال , مدرس ریاضی ششم
2 0 03/08/2020 mamplus1

حجم مکعب و مکعب مستطیل

منبع:آقای میلاد نونهال, مدرس ریاضی ششم
1 0 02/08/2020 mamplus1

تلفیق اعداد اعشاری و مفهوم گنجایش

منبع:خانم آشتین آموزگار پایه ی پنجم و ششم ابتدایی
4 0 19/07/2020 mamplus1

تمرین ۲ صفحه۱۲۱

منبع:خانم آشتین , آموزگار پنجم و ششم ابتدایی
4 0 17/07/2020 mamplus1
5 0 17/07/2020 mamplus1

تمرین ۲ ، مرور فصل ششم ریاضی پنجم

منبع:خانم آشتین،آموزگار پنجم و ششم ابتدایی،اهواز
3 0 17/07/2020 mamplus1

تمرین ۴، مرور فصل ششم ، ریاضی پنجم

منبع:خانم آستبن ،آموزگار پنجم و ششم,دبستان شکیبا، اهواز
3 0 17/07/2020 mamplus1

تمرین ۵ ,مرور فصل ۶,صفحه۱۲۳

منبع:خانم آشتین,آموزگار پنجم وششم ابتدایی,دبستان شکیبا,اهواز
3 0 17/07/2020 mamplus1

تمرین ۶ ,مرور فصل ششم صفحه ۱۲۳

منبع:خانم آشتین آموزگار پنجم و ششم ،دبستان شکیبا, اهواز
4 0 17/07/2020 mamplus1

تمرین ۳ مرور فصل ششم ، صفحه ۱۲۳ ریاضی پنجم

منبع:خانم آشتین آموزگار پنجم و ششم ابتدایی،دبستان شکیبا، اهواز
4 0 17/07/2020 mamplus1

حجم مکعب

منبع:خانم آشتین ,آموزگار پنجم و ششم,دبستان شکیبا,اهواز
4 0 17/07/2020 mamplus1

کار درکلاس صفحه۱۱۲ ریاضی پنجم

منبع:خانم آشتین,آموزگار پنجم و ششم ,دبستان شکببا ,اهواز
4 0 17/07/2020 mamplus1