مام پلاسنکات مهم و کلیدی درس خاک با ارزش

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
5 0 2020/11/16 mamplus1

درس کارها آسان می شود ۱

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
6 0 2020/11/16 mamplus1

خاک با ارزش

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/16 mamplus1

جمع و تفریق اعداد مخلوط

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
5 0 2020/11/15 mamplus1

عملیات تقسیم روی کسرها

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
2 0 2020/11/15 mamplus1

آزمایش ساده با لیوان جهت یادگیری مفهوم عمیق تر

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
2 0 2020/11/15 mamplus1

درس چه خبر ۱

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
5 0 2020/11/15 mamplus1

تقسیم کسرها

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
5 0 2020/11/13 mamplus1

ضرب اعداد مخلوط

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
6 0 2020/11/13 mamplus1

ضرب اعداد اعشاری

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

تقسیم‌اعداد اعشاری

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/13 mamplus1

ضرب اعداد دورقمی ، قسمت اول

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
6 0 2020/11/13 mamplus1