مام پلاسسل در کودکان

منبع:https://www.cdc.gov/tb/topic/populations/tbinchildren/default.htm
0 1401/06/26 فاطمه نصری

برونشیت در کودکان

منبع:تکتم روحانی
0 1401/06/24 تکتم روحانی

یرقان (زردی) کودکان

منبع:تکتم روحانی
0 1401/05/13 تکتم روحانی

هموفیلی

منبع:تکتم روحانی
0 1401/05/06 تکتم روحانی
0 1401/01/27 فاطمه نصری
0 1400/08/22 تکتم روحانی

توانبخشی قلبی

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.برگرفته از تحقیقات استاد مهدی زاده و صادق ادبی،سکینه همتیان،فاطمه همتی
0 1399/09/01 سوگند لطفی