مام پلاسبا چه بازی هایی به حفظ تعادل کودکم کمک کنم؟ کاردرمانی کودکان و تعادل

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/07/11 کارن کرمان ساروی

کاردرمانی در اختلالات پا و راه رفتن کودکان

منبع:تیم کاردرمانی مام پلاس
0 1400/07/04 تیم کاردرمانی مام پلاس
1 1400/05/24 شهریار اندرواژ

چرا پاهای بچم کجه چجوری کمک کنم درست بشن؟

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج کاردرمانی توان آفرین
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم تو راه رفتن تعادل نداره و زمین میخوره

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم خم می ایسته

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم روی نوک پاهاش راه میره

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
0 1400/05/15 مبینا جاجرمی

چرا بچم زیاد به زمین میخوره

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
1 1400/05/13 مبینا جاجرمی

کاردرمانی در صافی کف پا و درمان آن

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
1 1400/05/12 مبینا جاجرمی

چرا بچم روی نوک پا راه میره

منبع:کاردرمانگران : مبینا جاجرمی-برگرفته از پیج سرکار خانم سمانه عربی
2 1400/05/12 مبینا جاجرمی