مام پلاسنوع مطالب9 0 2020/11/22 سینا طوسی

دیستروفی عضلانی دوشن در کودکان

منبع:سینا طوسی کاردرمانگر
9 0 2020/11/17 سینا طوسی

قطع عضو در کودکان و بزرگسالان

منبع:سینا طوسی کاردرمانگر
12 0 2020/11/17 سینا طوسی

تورتیکولی

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
10 0 2020/11/06 مبینا جاجرمی

کوتاهی تاندون آشیل

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
19 0 2020/11/04 مبینا جاجرمی

حس وستیبولار

منبع:کاردرمانگر مبیناجاجرمی
20 0 2020/11/02 مبینا جاجرمی

وظایف حس عمقی چیست ؟

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
11 0 2020/11/02 فریده امیر احمدی

راه رفتن روی پنجه پا

منبع:رضا پرداس _کاردرمانگر
21 0 2020/11/02 رضا پرداس

پا ضربدری در کاردرمانی

منبع:رضا پرداس_کاردرمانگر
29 1 2020/11/02 رضا پرداس

انواع راه رفتن

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
12 0 2020/11/01 مبینا جاجرمی

انواع راه رفتن

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
12 0 2020/11/01 مبینا جاجرمی

انواع راه رفتن

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
12 0 2020/11/01 مبینا جاجرمی