مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی کاردرمانی در راه رفتن و تعادل


تمرینات کششی عضلات بازکننده ی ران

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تمرینات کششی عضلات جمع کننده ی ران

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تمرینات کششی عضلات پشت ساق پا

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تمرینات کششی عضلات پشت ران

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تمرینات متنوع تعادلی

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تمرینات کششی عضلات خم کننده ی ران

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تحلیل الگوی راه رفتن افراد آتاکسیک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج دکتر ساحل فرخی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

حفظ تعادل روی سطح بی ثبات

منبع:تراپیست فریده امیر احمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

الگوی راه رفتن فرد آتاکسیک

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج دکتر ساحل فرخی
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی

پا ضربدری ✖️ و درمان _ پست شماره 3

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی

پا ضربدری ✖️ و درمان _ پست شماره 2

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی

پا ضربدری و درمان _ پست شماره 1

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی