مام پلاسنوع مطالب
بازی با برچسب

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

چالش حس لامسه _ با چشمان بسته

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

چالش حس عمقی _ تقویت طرحواره بدنی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

تقویت حس لامسه با چشم بسته _ جای گذاری اجسام

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

تقویت حس لامسه انگشتان با چشم بسته

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

اختلال در حس لامسه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی

تمرینات مناسب افزایش تون عضلانی

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم رفیعی
0 2021/01/18 فریده امیر احمدی

چک لیست بیش فعالی مخصوص معلمان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/07 فریده امیر احمدی

ممنوعیت غذایی در کودکان بیش فعالی - شماره 3

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/07 فریده امیر احمدی

بخور نخورهای کودک بیش فعال - شماره 1

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/07 فریده امیر احمدی

بیاین با یک کودک بیش فعال به مهمانی برویم...

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/07 فریده امیر احمدی

حرکات ظریف دست و انگشتان

منبع:تراپیست فریده امیر احمدی
0 2021/01/01 فریده امیر احمدی