مام پلاسنوع مطالب
شعر ساعت

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
1 0 2020/11/30 mamplus1

ساخت اعداد دو رقمی ،جدول یکان دهگان

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
1 0 2020/11/30 mamplus1

جمع اعداد به کمک محور

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
1 0 2020/11/30 mamplus1

دست ورزی محور اعداد

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
1 0 2020/11/30 mamplus1

آموزش جدول نظام دار با داستان

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
1 0 2020/11/30 mamplus1

جدول سودوکو

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
1 0 2020/11/30 mamplus1

ساخت کارت اعداد

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
1 0 2020/11/30 mamplus1

تفریق فرایندی دورقمی

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
0 2020/11/30 mamplus1

آموزش ساعت، صفحه ۲۷

منبع:خانم سپیده جمالیان،آموزگار دوم ابتدایی
6 0 2020/11/01 mamplus1

کاردستی ساعت

منبع:خانم سپیده جمالیان ، آموزگار دوم ابتدایی
14 0 2020/11/01 mamplus1

داستان ساعت

منبع:سرکار خانم محبوبه نیازی، آموزگار پایه دوم ابتدایی
11 0 2020/10/28 mamplus1

انیمیشن آموزشی ساعت. ریاضی دوم دبستان همراه با شعر

منبع:جناب آقای صادق کرامتی آموزگار پایه دوم ابتدایی
7 0 2020/10/22 mamplus