مام پلاسآموزش جمع فرایندی بهمراه قصه گویی

منبع:خانم فراهانی، آموزگار دوم ابتدایی
1 1400/04/21 mamplus1
0 1400/01/19 mamplus1

ساخت اعداد سه رقمی با کارت ، دوم دبستان

منبع:خانم فراهانی ، پایه ی دوم ابتدایی
0 1400/01/02 mamplus1

سانتی متر ، دوم دبستان

منبع:خانم فراهانی،آموزگار دوم ابتدایی
0 1400/01/02 mamplus1

اندازه گیری، فصل پنجم ، دوم دبستان

منبع:خانم فراهانی،آموزگار دوم ابتدایی
0 1400/01/02 mamplus1

جمع در جدول ارزش مکانی،دوم دبستان

منبع:خانم فراهانی ،آموزگار دوم ابتدایی
0 1399/12/30 mamplus1

جمع تکنیکی یا انتقالی، دوم دبستان

منبع:خانم فراهانی آموزگار دوم ابتدایی
0 1399/12/30 mamplus1

تفریق اعداد سه رقمی به روش انتقالی، دوم دبستان

منبع:خانم فراهانی ،آموزگار دوم ابتدایی
0 1399/12/30 mamplus1

تفریق ۶۰۰، دوم دبستان

منبع:خانم فراهانی
0 1399/12/29 mamplus1

ایجاد انگیزه برای شروع آموزش ضرب

منبع:خانم سولماز نوروزی،تسهیلگر دوم و سوم ابتدایی
0 1399/11/08 mamplus1

تفریق فرایندی

منبع:خانم خراسانی،آموزگار دوم ابتدایی
0 1399/10/03 mamplus1

جمع های دوقولو

منبع:سرکار خانم قربانی،آموزگار دوم ابتدایی
0 1399/10/03 mamplus1