مام پلاساختلال وسواس فکری و عملی در نوجوانان

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی
0 1401/07/02 مریم‌ طهماسبی

11راه کاربردی که نوجوان مسئولیت پذیر باشیم

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
2 1401/06/25 مریم‌ طهماسبی

چگونه در مورد بلوغ با فرزندان خود صحبت کنیم

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/06/11 مریم‌ طهماسبی

حسادت در نوجوانان

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/06/04 مریم‌ طهماسبی

10ویژگی و مهارتی که نوجوان خجالتی را خاص می کند

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/05/07 مریم‌ طهماسبی

چگونه والدین می توانند نوجوانان را مجبور به ترک فحش دادن کنند

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/04/17 مریم‌ طهماسبی

به روزترین روشهای تربیت یک نو جوان

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روان شناسی عمومی
0 1401/04/10 مریم‌ طهماسبی

وقتی نو جوانان عاشق می شوند چه اتفاقی می افتد.

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
0 1400/11/29 مریم‌ طهماسبی

علل خودکشی درنو جوانان از دیدگاه روانشناسان

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
0 1400/11/07 مریم‌ طهماسبی

نوجوانان وفضای مجازی ازنگاه روانشناسی

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
1 1400/10/23 مریم‌ طهماسبی

افسردگی در نوجوانان

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
1 1400/10/16 مریم‌ طهماسبی

استرس واضطراب در نوجوانان

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
0 1400/10/09 مریم‌ طهماسبی