مام پلاسدرس اول علوم، گردش در باغ

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
0 2020/11/30 mamplus1

آزمایش علوم، درس دوم

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
0 2020/11/30 mamplus1

فعالیت دانه

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
0 2020/11/30 mamplus1

آزمایش علوم ،جوانه زدن

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
0 2020/11/30 mamplus1

آزمایش علوم: کاشت گیاه

منبع:🚺خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
1 0 2020/11/30 mamplus1

فصل ها

منبع:خانم زهرا عمادی،آموزگار پایه دوم ابتدایی
1 0 2020/11/30 mamplus1

حیوانات ،صدا ها

منبع:خانم زهرا عمادی،آموزگار دوم ابتدایی
0 2020/11/29 mamplus1

فعالیت فصل آخر علوم،تهیه نان

منبع:خانم‌محبوبه نیازی ،آموزگار دوم ابتدایی،امل
4 0 2020/11/17 mamplus1

انیمیشن فصل ها ، ایجاد انگیزه درس اول فارسی

منبع:خانم سحر صفری، آموزگار چهارم ابتدایی
3 0 2020/11/04 mamplus1

تدریس درس دهم علوم... پایه دوم ابتدایی

منبع:سرکار خانم شکوفه همرنگ آموزگار پایه دوم ابتدایی
13 0 2020/10/11 mamplus

تدریس فصل یازدهم علوم.. پایه دوم ابتدایی

منبع:سرکار خانم شکوفه همرنگ آموزگار پایه دوم ابتدایی
10 0 2020/10/11 mamplus

تدریس علوم دوم ابتدایی فصل یازدهم

منبع:سرکار خانم شکوفه همرنگ آموزگار پایه دوم ابتدایی
9 0 2020/10/11 mamplus