مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی قرآن ابتدایی


قران دوم دبستان ،درس چهاردهم،صفحه ۹۳

منبع:خانم مرادی،آموزگار دوم ابتدایی
0 2021/04/08 mamplus1

قران دوم دبستان، درس باغی میان آتش

منبع:خانم ریواز ،آموزگار دوم ابتدایی،ناحیه ۳ کرج
0 2021/04/08 mamplus1

قرآن دوم‌دبستان، یادآوری ۳، صفحه۱۰۲ ۱۰۳

منبع:پیج کلاس وومیها،مدرسه ی سیدرضی
0 2021/04/08 mamplus1

قرائت سوره تین و تمرین با صدای کودکانه

منبع:خانم صمصامی ،آموزگار دوم ابتدایی
0 2021/04/03 mamplus1
0 2021/04/03 mamplus1
0 2021/04/03 mamplus1

قرآن چهارم

منبع:بهناز رمضانی شمیم
0 2021/01/23 بهناز رمضانی

تدریس علامت مد

منبع:دبستان هوشمند آوای مهر
0 2020/12/28 mamplus1

آموزش سوره توحید

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 2020/12/14 mamplus1

آموزش سوره کوثر

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 2020/12/14 mamplus1

آموزش سوره ی حمد،قران پایه سوم

منبع:خانم زهرا صفری،آموزگار سوم ابتدایی
0 2020/12/09 mamplus1

قران سوم،آموزش اذان و اقامه

منبع:خانم زهرا صفری ،آمورگار سوم ابتدایی
0 2020/12/09 mamplus1