مام پلاسنوع مطالب


 ;
0 1401/05/21 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی مضرب های سه، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/05/03 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی، درس چهاردهم، راز زندگی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/04/27 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی قیمت قبل از تخفیف، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/04/23 ناهید مفیدی
0 1401/04/20 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی چرخش ها،ریاضی پنجم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، آموزگار پنجم ابتدایی
0 1401/04/08 گیتی کامران
0 1401/04/08 ناهید مفیدی
0 1401/04/04 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی، درس چهاردهم راز زندگی، فارسی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/04/04 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی، مساحت وحجم استوانه، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/03/31 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی مساحت، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/03/28 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی جمع وتفریق کسرها، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/03/26 حمید رحیمی نوبهاری