مام پلاسدرس ۷ علوم ،نیروی تماسی و غیرتماسی

منبع:خانم زهره گنجی ،آموزگار ششم ابتدایی، بابلسر
2 0 2020/10/19 mamplus1

هم خانواده

منبع:سرکار خانم زهره گنجی، آموزگار ششم ابتدایی
2 0 2020/10/18 mamplus1

درس ۱۲ علوم ششم ،بخش اول، جنگل برای کیست؟

منبع:خانم زهره گنجی،آموزگار ششم ابتدایی، بابلسر
6 0 2020/10/18 mamplus1

درس ۱۲ علوم بخش دوم ،جنگل برای کیست؟

منبع:خانم زهره گنجی ، آموزگار ششم ابتدایی، بابلسر
9 0 2020/10/18 mamplus1

راه های تشخیص موصوف و صفت

منبع:خانم زهره گنجی ،آموزگار ششم ابتدایی، بابلسر
2 0 2020/10/18 mamplus1