مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی کاردرمانی در سایراختلالات


چرا فرزندم مشکل نوشتن دارد و نوشته هایش بد خط،کمرنگ و غیر قابل خواندن هستند؟

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.فریده امیراحمدی تراپیست،عکس ها از صفحه OT with us
10 0 2020/11/27 سوگند لطفی
5 0 2020/11/27 سوگند لطفی

پاسخ ما به حالات درونی و بیرونی بدن

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر
4 0 2020/11/27 سوگند لطفی

حافظه و انواع ان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
5 0 2020/11/27 سینا طوسی

لب آهیانه مغز

منبع:کاردرمانگر مبیناجاجرمی
5 0 2020/11/27 مبینا جاجرمی

داروی سیتی کولین

منبع:کاردرمانگر مبیناجاجرمی
4 0 2020/11/27 مبینا جاجرمی
19 0 2020/11/23 سینا طوسی

اسیفکسی چیست ؟

منبع:سینا طوسی
5 0 2020/11/23 سینا طوسی

درمان سانرایز

منبع:رضا پرداس _کاردرمانگر
10 0 2020/11/22 رضا پرداس
7 0 2020/11/22 سینا طوسی

(PSR)توانبخشی روانی - اجتماعی

منبع:رضا پرداس _کاردرمانگر
6 0 2020/11/22 رضا پرداس
13 0 2020/11/22 سینا طوسی