مام پلاس


0 1401/08/26 گیتی کامران

ویدیوی آموزشی صفحه ۳۹،ریاضی ششم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/08/23 گیتی کامران

ویدیوی آموزشی، جمع وتفریق کسرها

منبع:گیتی کامران، ریاضی ششم ابتدایی
0 1401/08/22 گیتی کامران
0 1401/08/20 گیتی کامران
0 1401/08/12 گیتی کامران

فصل اول ریاضی، " عدد و الگوهای عددی "، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نو بهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/08/10 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیوی آموزشی فصل اول بخش پذیری بر ۶،ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/08/07 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی حجم سه شاخه، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، آموزگار پنجم و ششم ابتدایی
0 1401/08/02 گیتی کامران
0 1401/06/22 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی ، تقسیم اعشار بر اعشار، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/06/22 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی فصل سوم، اعداد اعشاری، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/06/20 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی، کلیپ ریاضی الگویابی فصل اول

منبع:ناهید مفیدی، ریاضی ششم ابتدایی
0 1401/06/19 ناهید مفیدی