مام پلاسنوع مطالب
آموزش حل کردن کسر مرکب

منبع:🚹آقای میلاد نونهال، مدرس ریاضی ششم
2 0 2020/12/02 mamplus1

تقسیم کسرها و محور اعداد

منبع:آقای مهدی پروین ، مدرس ریاضی ابتدایی
2 0 2020/11/27 mamplus1

جمع و تفریق اعداد مخلوط

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/15 mamplus1

عملیات تقسیم روی کسرها

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
2 0 2020/11/15 mamplus1

حل تمرین صفحه ۳۱ ریاضی ششم

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/14 mamplus1

تقسیم کسرها

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
5 0 2020/11/13 mamplus1

جمع اعداد مرکب

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

اعداد صحیح

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار پنجم ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

مقایسه اعداد صحیح

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار پنجم ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

بخش پذیری بر عدد۳

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار پنجم ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

بخش پذیری بر عدد ۲

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار پنجم ابتدایی، جهرم
5 0 2020/11/13 mamplus1

عددنویسی

منبع:خانم پری فرامرزی،آموزگار ششم ابتدایی،شوش
5 0 2020/11/11 mamplus1