مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی اصول پدری و مادری کردن


چگونه به فرزند خود نظم و احترام را آموزش دهیم ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
19 0 2020/11/15 مهسا آسترکی

چگونه به کودک خود "نه" بگوئید؟؟

منبع:مهسا استرکی /رفتاردرمانگر کودک
38 1 2020/11/14 مهسا آسترکی

اصل مادر بزرگ (اصل پریماک)

منبع:فیروزه عطایی روانشناس کودک و نوجوان
19 0 2020/09/27 مجیدظفری

بچه ها را باهم مقایسه نکنید

منبع:شهرزاد رجبی . روانشناس کودک
30 0 2020/08/31 مجیدظفری

اصول پدری و مادری کردن

منبع:نسرین باقری.روانشناس کودک
23 0 2020/08/30 مجیدظفری

اصول پدری و مادری کردن

منبع:نسرین باقری.روانشناس کودک
21 0 2020/08/30 مجیدظفری