مام پلاسویدیوی آموزشی اختلالات وارونه، فارسی پیش دبستانی

منبع:کودک ایرانی، فارسی پیش دبستانی
0 1401/06/21 کودک ایرانی

30 کاربرگ هماهنگی چشم و دست پیش دبستانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1401/03/29 فریده امیر احمدی

بازی تقویت انگشتان دست، پیش دبستان و ورودی اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکومنش ، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/06/22 طاهره نیکومنش
0 1400/06/07 mamplus1

آموزش کار چاپ و تقویت نوشتن در کودک .بخش دوم

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 1399/12/09 mamplus1

آموزش کار چاپ و تقویت نوشتن در کودک ،بخش اول

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 1399/12/09 mamplus1

مهارت دست ورزی برای تقویت عضلات انگشتان دست و نوشتن

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 1399/12/09 mamplus1

قرینه نویسی

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/12 mamplus1

ترکیب واجی ، روشی برای یادگیری خواندن

منبع:خانم فهیمه عباسی،مربی اختلالات یادگیری و معلم پژوهنده
0 1399/11/10 mamplus1

وارونه نویسی و قرینه نویسی(آینه نویسی) در کودک

منبع:ویدئو خانم الهه زارع، روان شناس و مدرس پیش دبستانی _ متن : کاردرمانگر ملیکا بخشی
2 1399/11/03 mamplus1

تقویت مهارت تمیز دیداری

منبع:خانم الهه زارع، روان شناس و مدرس پیش دبستانی
0 1399/11/03 mamplus1

بازی جهت درک مفاهیم چپ و راست

منبع:خانم سمیه رحمت ،آموزگار اول ابتدایی و مدرس پیش دبستانی
0 1399/11/01 mamplus1