مام پلاسانیمیشن جذاب جمجمه و استخوانهایش، علوم پنجم دبستان

منبع:خانم سعیده سمیع ،آموزگار پنجم ابتدایی
0 1400/03/12 mamplus1

درس ۸، اهرم

منبع:خانم سلیمه انصاری ،آموزگار پنجم ابتدایی
0 1399/11/07 mamplus1

نکات مهم و کلیدی درس خاک با ارزش

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/26 mamplus1

درس کارها آسان می شود ۱

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/26 mamplus1

خاک با ارزش

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/26 mamplus1

آزمایش ساده با لیوان جهت یادگیری مفهوم عمیق تر

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/25 mamplus1

درس چه خبر ۱

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/25 mamplus1

تغییر شیمیایی و فیزیکی،فعالیت صفحه ۱۱

منبع:خانم‌ سلیمه انصاری،آموزگار پنجم ابتدایی،بوشهر
0 1399/08/21 mamplus1

تکلیف عملکردی،رنگین کمان خانه من

منبع:خانم سلیمه انصاری،آموزگار پنجم، بوشهر
0 1399/08/21 mamplus1

تلفیق انشاء و علوم ، سرزمین دایناسورها

منبع:خانم سلیمه انصاری،آموزگار پنجم ابتدایی، بوشهر
0 1399/08/20 mamplus1

علوم پنجم فصل چهارم ،فسیل

منبع:خانم سلیمه انصاری آموزگار پنجم، روشهر
0 1399/08/20 mamplus1

علوم پنجم،زنگ علوم

منبع:خانم مریم تقی آبادی،آموزگار چهارم و پنجم
0 1399/08/18 mamplus1