مام پلاسنوع مطالب
نکات مهم و کلیدی درس خاک با ارزش

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
5 0 2020/11/16 mamplus1

درس کارها آسان می شود ۱

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
6 0 2020/11/16 mamplus1

خاک با ارزش

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/16 mamplus1

آزمایش ساده با لیوان جهت یادگیری مفهوم عمیق تر

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
2 0 2020/11/15 mamplus1

درس چه خبر ۱

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
5 0 2020/11/15 mamplus1

تغییر شیمیایی و فیزیکی،فعالیت صفحه ۱۱

منبع:خانم‌ سلیمه انصاری،آموزگار پنجم ابتدایی،بوشهر
4 0 2020/11/11 mamplus1

تکلیف عملکردی،رنگین کمان خانه من

منبع:خانم سلیمه انصاری،آموزگار پنجم، بوشهر
3 0 2020/11/11 mamplus1

تلفیق انشاء و علوم ، سرزمین دایناسورها

منبع:خانم سلیمه انصاری،آموزگار پنجم ابتدایی، بوشهر
5 0 2020/11/10 mamplus1

علوم پنجم فصل چهارم ،فسیل

منبع:خانم سلیمه انصاری آموزگار پنجم، روشهر
4 0 2020/11/10 mamplus1

علوم پنجم،زنگ علوم

منبع:خانم مریم تقی آبادی،آموزگار چهارم و پنجم
4 0 2020/11/08 mamplus1

شبیه سازی آوندها در گیاهان

منبع:خانم مریم احمدپور ،آموزگار پنجم ابتدایی
3 0 2020/11/04 mamplus1

بکارید و بخورید ، درس ۱۱، جلسه دوم

منبع:خانم مریم احمدپور، آموزگار پنجم ابتدایی
5 0 2020/11/04 mamplus1