مام پلاسچک لیست بیش فعالی مخصوص معلمان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/07 فریده امیر احمدی

چک لیست رشدی نرمال - سن 3 تا 5 سالگی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی-کتابچه ویژه والدین دارای فرزند طیف اتیسم (از بدو تولد تا 7) انجمن اوتیسم ایران
0 2020/12/19 فریده امیر احمدی

چک لیست رشدی نرمال - سن 3 تا 4 سالگی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی-کتابچه ویژه والدین دارای فرزند طیف اتیسم (از بدو تولد تا 7) انجمن اوتیسم ایران
0 2020/12/19 فریده امیر احمدی

چک لیست رشدی نرمال - سن 2 تا 3 سالگی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی-کتابچه ویژه والدین دارای فرزند طیف اتیسم (از بدو تولد تا 7) انجمن اوتیسم ایران
0 2020/12/19 فریده امیر احمدی

چک لیست رشدی نرمال - سن 1تا 2 سالگی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی-کتابچه ویژه والدین دارای فرزند طیف اتیسم (از بدو تولد تا 7) انجمن اوتیسم ایران
0 2020/12/19 فریده امیر احمدی

چک لیست رشدی نرمال - سن 1 سالگی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی-کتابچه ویژه والدین دارای فرزند طیف اتیسم (از بدو تولد تا 7) انجمن اوتیسم ایران
0 2020/12/19 فریده امیر احمدی

چک لیست رشدی نرمال - سن 7 ماهگی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی-کتابچه ویژه والدین دارای فرزند طیف اتیسم (از بدو تولد تا 7 سالگی ) انجمن اوتیسم ایران
0 2020/12/19 فریده امیر احمدی

چک لیست رشدی نرمال- سن 0تا3 ماهگی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی-کتابچه ویژه والدین دارای فرزند طیف اتیسم (از بدو تولد تا 7) انجمن اوتیسم ایران
0 2020/12/19 فریده امیر احمدی

آزمون سنجش مدارس

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر،عالیه غلامی کارشناس کاردرمانی
0 2020/11/28 سوگند لطفی

روش های تشخیص و ارزیابی دررفتگی مادرزادی لگن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی - سمیه هدایتی
0 2020/10/30 فریده امیر احمدی

کاردرمانی در دررفتگی مادرزادی لگن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی - سمیه هدایتی
0 2020/10/29 فریده امیر احمدی