مام پلاسنوع مطالبفهرست مطالب


2 0 20/09/2020 مریم عبدالخانی

آموزش خواندن ساعت به کودک اوتیسم

منبع:رفتار درمانگر: خانم مریم عبدالخانی
2 0 20/09/2020 مریم عبدالخانی
2 0 17/09/2020 مریم عبدالخانی
0 17/09/2020 مریم عبدالخانی
9 0 31/08/2020 مریم عبدالخانی

اوتیسم خفیف یا آسپرگر چیست؟

منبع:انجمن اوتیسم ایران
15 0 29/08/2020 مریم عبدالخانی

گریه نوزاد اوتیسم

منبع:همشهری آنلاین
11 0 27/08/2020 مریم عبدالخانی
15 0 27/08/2020 مریم عبدالخانی
36 0 25/08/2020 مریم عبدالخانی