مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی سبک های فرزند پروری


سبک فرزند پروری شما چیست ؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2020/12/19 مهسا آسترکی

مهارت فرزند پروری

منبع:جورتانی روانشناس کودک
0 2020/08/31 مجیدظفری

سبک های فرزند پروری

منبع:مریم رحمانی روانشناس کودک و نوجوان
0 2020/08/31 مجیدظفری

سبک های فرزند پروری

منبع:نجمه موسوی.روانشناس کودک
0 2020/08/31 مجیدظفری