مام پلاسچرا کودکان اوتیسم لباسشان را در می اورند؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/04/30 مهسا آسترکی

تفاوت کودک بیش فعال با کودک کم تمرکز

منبع:رفتار درمانگر کودک : مریم عبدالخانی
0 2021/04/24 مریم عبدالخانی

اختلال تیک چیست؟

منبع:رفتار درمانگر کودک :مریم عبدالخانی
0 2021/04/18 مریم عبدالخانی

کودکان بیش فعال چه مشکلاتی دارند؟ بخش اول

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/04/04 مهسا آسترکی

تفاوت کودکان بیش فعال با کودکان با انرژی بالا

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/03/16 مهسا آسترکی

چرا کودکان اوتیسم مشکلات خواب زیادی دارند؟؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/02/16 مهسا آسترکی

اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) در کودکان

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/01/08 مهسا آسترکی

استرس در کودکان اوتیسم

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2021/01/07 مهسا آسترکی

بیاین با یک کودک بیش فعال به مهمانی برویم...

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/07 فریده امیر احمدی
0 2021/01/01 مهسا آسترکی

آیا ADHD خطر مسائل بهداشت روان را افزایش می دهد؟

منبع:مهسا استرکی رفتاردرمانگر کودک
0 2020/12/18 مهسا آسترکی
0 2020/12/04 مهسا آسترکی