مام پلاسنوع مطالبفهرست مطالب


ایده ی یک روز یک بازی فکری

منبع:خانم لیلی نیکخو
1 0 06/08/2020 mamplus1

بازی ماهیگیر و ماهی فروش

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی، مازندران
5 0 06/08/2020 mamplus1

بازی مازها

منبع:خانم لیلی نیکخو، مربی پبش دبستانی، مازندران
2 0 05/08/2020 mamplus1

بازی توپ و سبد

منبع:خانم دنیا پیرظهیری ، مربی پیش دبستانی،اهواز
1 0 30/07/2020 mamplus1

بازی و ورزش با مکعب های رنگی

منبع:خانم دنیا پیرظهیری،مربی پیش دبستانی
5 0 28/07/2020 mamplus1

بازی هدفمند

منبع:خانم دنیا پیرظهیری، مربی پیش دبستانی،اهواز
3 0 25/07/2020 mamplus1

نقاشی جادویی

منبع:خانم دنیا پیرظهیری، مربی پیش دبستانی ،اهواز
1 0 25/07/2020 mamplus1

بازی خلاقانه ساده

منبع:خانم دنیا پیرظهیری ، مربی پیش دبستانی
1 0 25/07/2020 mamplus1

فعالیت برای تثبیت کلمات و رنگ ها

منبع:خانم روحی آموزگار اول ابتدایی
2 0 23/07/2020 mamplus1

تقویت دست ورزی آموزش تمرکز و دقت دیداری

منبع:خانم سمیه روحی، آموزگار اول ابتدایی
1 0 23/07/2020 mamplus1
4 0 22/07/2020 mamplus1