مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی بازی های خلاقانه آموزشی


بازی های جذاب برای دوره ریاضی و فارسی

منبع:خانم نرجس نوربخش ، آموزگار دوم ابتدایی, روان شناس ، شاعر و نویسنده ی کودک
16 0 2020/08/28 mamplus1
21 0 2020/08/14 mamplus1

بازی ضرب با وسایل ساده و دور ریختنی

منبع:خانم فاطمه خطیبی ، آموزگار سوم ابتدایی
17 0 2020/08/14 mamplus1

بازی الگویابی

منبع:خانم فاطمه خطیبی، آموزگار سوم ابتدایی
12 0 2020/08/13 mamplus1

ایده ی یک روز یک بازی فکری

منبع:خانم لیلی نیکخو
16 0 2020/08/06 mamplus1

بازی ماهیگیر و ماهی فروش

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی، مازندران
25 0 2020/08/06 mamplus1

بازی مازها

منبع:خانم لیلی نیکخو، مربی پبش دبستانی، مازندران
22 0 2020/08/05 mamplus1

بازی توپ و سبد

منبع:خانم دنیا پیرظهیری ، مربی پیش دبستانی،اهواز
18 0 2020/07/30 mamplus1

بازی و ورزش با مکعب های رنگی

منبع:خانم دنیا پیرظهیری،مربی پیش دبستانی
20 0 2020/07/28 mamplus1

بازی هدفمند

منبع:خانم دنیا پیرظهیری، مربی پیش دبستانی،اهواز
20 0 2020/07/25 mamplus1

نقاشی جادویی

منبع:خانم دنیا پیرظهیری، مربی پیش دبستانی ،اهواز
20 0 2020/07/25 mamplus1

بازی خلاقانه ساده

منبع:خانم دنیا پیرظهیری ، مربی پیش دبستانی
16 0 2020/07/25 mamplus1