مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی پزشکی زنان


تعیین جنسیت

منبع:پریسا ده حیاتی
0 2021/04/23 پریسا ده حیاتی

ترشح از نوک پستان

منبع:پروفسور استیون کارول
0 2020/10/12 مریم شوهانی

سرطان مهبل و فرج

منبع:پروفسور استیون کارول
0 2020/10/10 مریم شوهانی

بارتولینیت

منبع:پروفسور استیون کارول
0 2020/10/10 مریم شوهانی

واژینوز باکتریایی

منبع:پروفسور استیون کارول
0 2020/10/09 مریم شوهانی

برفک واژن

منبع:پروفسور استیون کارول
0 2020/10/09 مریم شوهانی

ولوواژینیت

منبع:پروفسور استیون کارول
0 2020/10/09 مریم شوهانی

سرطان دهانه رحم

منبع:پروفسور استیون کارول
0 2020/10/09 مریم شوهانی

کوریوکارسینوم

منبع:پروفسور استیون کارول
0 2020/10/09 مریم شوهانی
0 2020/10/05 مریم شوهانی
0 2020/10/05 مریم شوهانی
0 2020/10/05 مریم شوهانی