مام پلاستقویت مهارتهای ظریف کودکان و 4 ایده ی تمرین در منزل

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

چگونه با پا زل با کودکم بازی کنم؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و دست ماهی گیری

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

حرکات متقاطع به همراه جداسازی رنگ ها

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و دست _ گرفتن توپ با ظرف

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

چپ دست یا راست دست؟

منبع:سوگند لطفی،کاردرمانگر -فریده امیراحمدی،تراپیست
0 1399/08/18 سوگند لطفی