مام پلاسنوع مطالبروخوانی درس شجاعت

منبع:خانم هاجر طاهری،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،اهواز
4 0 10/07/2020 mamplus1

نسبت کلمات

منبع:خانم اکرم دمرچلی،آموزگار ادبیات پنجم وششم ابتدایی
5 0 25/06/2020 mamplus1

انواع جملات

منبع:خانم اکرم دمرچلی،آموزگار پنجم و ششم ابتدایی
4 0 25/06/2020 mamplus1

انواع کلمات جمع

منبع:خانم اکرم دمرچلی ،آموزگار پنجم و ششم ابتدایی
3 0 25/06/2020 mamplus1

نکات نگارشی درس کاجستان

منبع:خانم اکرم دمرچلی،آموزگار پنجم و ششم ابتدایی
4 0 25/06/2020 mamplus1

حکایت جوان و راهزن

منبع:خانم مهسا زین العابدین،آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی
6 0 23/06/2020 mamplus1

املای چشم بسته

منبع:خانم مریم بی غم داناکو،آموزگار پنجم ابتدایی
5 0 23/06/2020 mamplus1
4 0 23/06/2020 mamplus1

ترکیب وصفی

منبع:خانم جوینده
4 0 23/06/2020 mamplus1