مام پلاسویدیوی آموزشی دانش زبانی درس هفدهم، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/09/22 حمید رحیمی نوبهاری
0 1400/09/17 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیوی آموزشی، درس شانزدهم، آداب مطالعه

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم دبستان
0 1400/09/15 حمید رحیمی نوبهاری

املا آینه ای فصل اول،فارسی پنجم ابتدایی

منبع:گیتی کامران، آموزگار پنجم ابتدایی
0 1400/08/12 گیتی کامران

ویدیوی آموزشی شعر حفظی، همه از خاک پاک ایرانیم، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/07/28 حمید رحیمی نوبهاری

خوانش درس سوم ،رازی و ساخت بیمارستان

منبع:خانم سلیمه انصاری،آموزگار پنجم ابتدایی،بوشهر
0 1399/08/21 mamplus1

تدریس و روخوانی درس بازرگان و پسران

منبع:خانم سلیمه ناصری،آموزگار پنجم ابتدایی، بوشهر
0 1399/08/21 mamplus1

خوانش درس سرود ملی

منبع:خانم سمیه انصاری ،آموزگار پنجم ابتدایی ،بوشهر
0 1399/08/20 mamplus1

درس ستایش فارسی پنجم ابتدایی

منبع:خانم مریم تقی آبادی،آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
0 1399/08/18 mamplus1

شعر درس اول ، رقص باد ،خنده ی گل

منبع:خانم مریم تقی آبادی،آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
0 1399/08/18 mamplus1

واژه آموزی درس اول فارسی پنجم،مخالف یا متضاد

منبع:خانم سحر صفری ، آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
1 1399/08/15 mamplus1

بخوان و حفظ کن ، چشمه و سنگ

منبع:خانم مریم احمدپور،آموزگار پنجم ابتدایی
0 1399/08/14 mamplus1