مام پلاسخوانش درس سوم ،رازی و ساخت بیمارستان

منبع:خانم سلیمه انصاری،آموزگار پنجم ابتدایی،بوشهر
0 2020/11/11 mamplus1

تدریس و روخوانی درس بازرگان و پسران

منبع:خانم سلیمه ناصری،آموزگار پنجم ابتدایی، بوشهر
0 2020/11/11 mamplus1

خوانش درس سرود ملی

منبع:خانم سمیه انصاری ،آموزگار پنجم ابتدایی ،بوشهر
0 2020/11/10 mamplus1

درس ستایش فارسی پنجم ابتدایی

منبع:خانم مریم تقی آبادی،آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
0 2020/11/08 mamplus1

شعر درس اول ، رقص باد ،خنده ی گل

منبع:خانم مریم تقی آبادی،آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
0 2020/11/08 mamplus1

واژه آموزی درس اول فارسی پنجم،مخالف یا متضاد

منبع:خانم سحر صفری ، آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
0 2020/11/05 mamplus1

بخوان و حفظ کن ، چشمه و سنگ

منبع:خانم مریم احمدپور،آموزگار پنجم ابتدایی
0 2020/11/04 mamplus1

خوانش درس ستایش

منبع:خانم مریم احمدپور، آموزگار پایه پنجم ابتدایی
0 2020/11/04 mamplus1

خونه مادربزگ ،در جستجوی خانواده

منبع:خانم مریم احمدپور،آموزگار پنجم ابتدایی
0 2020/11/03 mamplus1

تدریس و روخوانی رقص باد،خنده ی گل

منبع:خانم مریم احمد پور،آموزگار پنجم ابتدایی
0 2020/11/03 mamplus1

تدریس و روخوانی درس فضل خدا

منبع:خانم مریم احمدپور ، آموزگار پنجم ابتدایی
0 2020/11/03 mamplus1

خوانش درس خرد رهنمای و خرد دلگشای

منبع:خانم مریم احمدپور ،آموزگار پنجم ابتدایی
0 2020/11/03 mamplus1