مام پلاسنوع مطالبتدریس حالت انجماد با شعر

منبع:خانم سارا حق گو،آموزگار سوم ابتدایی
4 0 08/07/2020 mamplus1

تدریس حالت تبخیربا شعر

منبع:خانم سارا حق گو ،آموزگار سوم ابتدایی،شرق تهران
2 0 08/07/2020 mamplus1

تدریس حالت ذوب با شعر

منبع:خانم سارا حق گو،آموزگار سوم ابتدایی، شهء
3 0 08/07/2020 mamplus1

جهات اصلی

منبع:دبستان پسرانه هوشمند ابتکار،ارومیه
3 0 28/06/2020 mamplus1

دست سازه برای درک بهتر حالت های مختلف مواد

منبع:خانم دورانی ،آموزگار سوم ابتدایی
7 0 27/06/2020 mamplus1

جستجو کنیم وبسازیم

منبع:از سری تولیدات دکتر آی کیو
4 0 12/06/2020 mamplus1

مراحل کاشت لوبیا

منبع:از سری تولیدات فندق
4 0 12/06/2020 mamplus1

از گذشته تا آینده (نگهداری مواد)

منبع:از سری تولیدات فندق
3 0 12/06/2020 mamplus1

نیروی کشش زمین

منبع:از سری تولیدات فندق
3 0 12/06/2020 mamplus1

شعر تک لپه ایها

منبع:دبستان گلهای مهدی(عج)
4 0 12/06/2020 mamplus1

رشد دانه ی لوبیا

منبع:سومی ها
4 0 12/06/2020 mamplus1

چرخه زندگی قورباغه

منبع:سومی ها
3 0 12/06/2020 mamplus1