مام پلاسویدیوی آموزشی،حیوانات مهره دار، علوم سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1401/02/07 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی فصل نیروها ،قسمت اهرم، علوم سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/12/19 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی نیرو، علوم سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/11/28 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی فصل نور، علوم سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سون ابتدایی
0 1400/10/21 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی، فصل دوم خوراکی ها، علوم سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/10/03 ریحانه رضایی

ویدیو ی آموزشی، آموزش تبخیر آب، علوم سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/09/26 ریحانه رضایی
1 1400/04/22 mamplus1

درس ۱۳ علوم سوم دبستان، هرکدام جای خود۲،خزندگان

منبع:مرضیه دادایی، معلم سوم ابتدایی، کاشان
0 1400/01/15 mamplus1

گیاهان ،فصل یازدهم علوم سوم دبستان، بکارید و ببینید

منبع:خانم ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/12/25 mamplus1

زندگی ما وآب قسمت دوم

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/01 mamplus1

زندگی ما و آب ،قسمت اول

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/01 mamplus1

فصل هفت علوم،نور ومشاهده ی اجسام ،قسمت دوم،بازتابش

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/01 mamplus1