مام پلاس


1 1400/04/22 mamplus1

درس ۱۳ علوم سوم دبستان، هرکدام جای خود۲،خزندگان

منبع:مرضیه دادایی، معلم سوم ابتدایی، کاشان
0 1400/01/15 mamplus1

گیاهان ،فصل یازدهم علوم سوم دبستان، بکارید و ببینید

منبع:خانم ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/12/25 mamplus1

زندگی ما وآب قسمت دوم

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/01 mamplus1

زندگی ما و آب ،قسمت اول

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/01 mamplus1

فصل هفت علوم،نور ومشاهده ی اجسام ،قسمت دوم،بازتابش

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/01 mamplus1

فصل هفتم علوم،نور و مشاهده ی اجسام ،قسمت اول

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/12/01 mamplus1

آینه ها و انواع آن ، درس هفتم

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار پایه سوم
0 1399/11/30 mamplus1

نیروهای غیرتماسی، درس دهم علوم

منبع:خانم فاطمه خطیبی،آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/11/30 mamplus1
0 1399/11/20 mamplus1
0 1399/11/20 mamplus1

درس یازدهم علوم ،بکارید و ببینید، قسمت هفتم ، دانه ها

منبع:خانم اوجانی،آموزگار سوم ابتدایی
0 1399/11/20 mamplus1