مام پلاس


0 1401/08/24 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی تقویت هوش فضایی کودک،

منبع:کودک ایرانی، آموزگاران پیش دبستانی
0 1401/08/15 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی جدول سودوکو، مفاهیم پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/08/11 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی ساختن کاردستی، پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/08/03 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی آموزش فن بیان،پیش دبستانی

منبع:لیلی نیکخو: آموزگار اول ابتدایی
0 1401/08/02 لیلی نیکخو

ویدیوی آموزشی صدای اول وآخر کلمات

منبع:مرکز کودک ایرانی، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/07/13 کودک ایرانی

ویدیو ی آموزشی، تقویت سرعت عمل کودک، پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/06/25 کودک ایرانی
0 1401/06/22 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی اختلالات وارونه، فارسی پیش دبستانی

منبع:کودک ایرانی، فارسی پیش دبستانی
0 1401/06/21 کودک ایرانی
0 1401/06/20 کودک ایرانی

ویدیوی آموزش به دست گرفتن مداد، پیش دبستانی

منبع:کودک ایرانی، پیش دبستانی
0 1401/06/19 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی عدد صفر، ریاضی پیش دبستانی

منبع:کودک ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/06/18 کودک ایرانی