مام پلاسویدیوی آموزشی مرور کسر، ریاضی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1401/03/07 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1401/01/29 ریحانه رضایی
1 1400/12/15 ریحانه رضایی
0 1400/12/15 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی تمرین ضرب ها، ریاضی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/12/12 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی

منبع:ریحانه رضایی
0 1400/12/09 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی، مساحت قسمت رنگی، ریاضی فصل سوم ابتدایی

منبع:ریحانه، رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/11/27 ریحانه رضایی
0 1400/11/25 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی مساحت، ریاضی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/11/19 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی، آموزش محیط

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/11/17 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی، ضرب اعداد، ریاضی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/11/03 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی روش به دست آوردن حاصلضرب، ریاضی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه ریاضی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/10/23 ریحانه رضایی