مام پلاسنوع مطالببازی و ریاضی، پازل ضرب

منبع:خانم مینا آشنا
4 0 09/07/2020 mamplus1

حل مسائل اولیه ی سود

منبع:خانم سارا حق گو،آموزگار سوم ابتدایی
8 0 08/07/2020 mamplus1

بازی دقت و تمرکز

منبع:خانم سارا حق گو،آموزگار سوم ابتدایی
5 0 08/07/2020 mamplus1

تمرین شمارش چندتا چندتا

منبع:خانم سارا حق گو ،آمورگار سوم ابتدایی
6 0 08/07/2020 mamplus1

تمرین و تکرار ساعت

منبع:خانم سارا حق گو،آموزگار سوم‌ ابتدایی
5 0 08/07/2020 mamplus1

تبدیل تومان به ریال و ریال به تومان

منبع:خانم سارا حق گو،آموزگار سوم ابتدایی
5 0 08/07/2020 mamplus1

تمرین تکرار ضرب

منبع:خانم سارا حق گو،آموزگار سوم ابتدایی،شرق تهران
5 0 08/07/2020 mamplus1

آموزش تساوی کسرها با خوراکی

منبع:خانم سارا حق گو،آموزگار سوم ابتدایی، شرق تهران
5 0 08/07/2020 mamplus1

تدریس تساوی کسرها

منبع:خانم فاطمه چمن
5 0 08/07/2020 mamplus1

زاویه خوانی با نقاله

منبع:خانم لعیا انجیلی،دبستان اسما
5 0 29/06/2020 mamplus1
5 0 29/06/2020 mamplus1

نشان دادن عددمخلوط روی محور

منبع:خانم الناز رضوانی،آموزگار پایه سوم و چهارم،مربی روبیک و لیوان چینی
2 0 29/06/2020 mamplus1