مام پلاسنوع مطالب
فعالیت صفحه ۵۲، تساوی کسرها

منبع:خانم زهرا صفری ،آموزگار سوم ابتدایی
1 0 2020/12/02 mamplus1

کار در کلاس صفحه۵۳ ریاضی سوم‌

منبع:خانم زهرا صفری،آموزگار سوم ابتدایی
0 2020/12/02 mamplus1

فعالیت صفحه ۴۹ ریاضی،اندازه گیری

منبع:خانم زهرا صفری،آموزگار سوم ابتدایی
3 0 2020/11/28 mamplus1

گسترده نویسی اعداد

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار پنجم ابتدایی، جهرم
6 0 2020/11/13 mamplus1

واحدهای اندازه گیری ریاضی

منبع:خانم فائزه میرزایی، آموزگار سوم ابتدایی
7 0 2020/11/02 mamplus1

تدریس فصل هشتم ریاضی سوم دبستان ضرب عدد ها... صفحهذ139

منبع:سرکار خانم زهرا امیری آموزگار پایه سوم ابتدایی
6 0 2020/11/02 mamplus

کار در کلاس 143(محاسبه ضرب) (ضرب عددها) ریاضی سوم دبستان

منبع:سرکار خانم مطهره عظمتی آموزگار پایه سوم ابتدایی
8 0 2020/11/02 mamplus

ریاضی پایه سوم ابتدایی (ضرب یک رقمی‌ در چند رقمی)

منبع:سرکار خانم معصومه بهادری آموزگار پایه سوم ابتدایی
5 0 2020/11/02 mamplus

تمرین 114 محاسبه ضرب(ضرب عددها) فصل هشتم ریاضی سوم دبستان

منبع:سرکار خانم مطهره عظمتی آموزگار پایه سوم ابتدایی
6 0 2020/11/02 mamplus

ریاضی سوم دبستان.. فصل هشتم.. ضرب عددهای یک رقمی‌ در چند رقمی

منبع:سرکار خانم هدیه رحیمی آموزگار پایه سوم ابتدایی
7 0 2020/11/01 mamplus