مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی قصه گویی


جوجه خروس نادان

منبع:تبیان
2 0 2020/12/04 فائزه رسولی

جوجه خروس نادان

منبع:تبیان
2 0 2020/12/04 فائزه رسولی
3 0 2020/12/04 فائزه رسولی
3 0 2020/12/04 فائزه رسولی

کلاغ سفید

منبع: بیتوته
2 0 2020/12/04 فائزه رسولی

کلاغ سفید

منبع: بیتوته
2 0 2020/12/04 فائزه رسولی
2 0 2020/11/30 فائزه رسولی

چهار خرگوش کوچولو

منبع:ایران دبستان
2 0 2020/11/30 فائزه رسولی

سنگ کوچولو

منبع:بیتوته
5 0 2020/11/27 فائزه رسولی

سنگ کوچولو

منبع:بیتوته
5 0 2020/11/27 فائزه رسولی

ملکه گل ها

منبع:بیتوته
3 0 2020/11/27 فائزه رسولی

روباه و سنجاب

منبع:دوست خردسالان
3 0 2020/11/25 فائزه رسولی