مام پلاسنوع مطالب


 ;

ویدیوی آموزشی مرور کسر، ریاضی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1401/03/07 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی،حیوانات مهره دار، علوم سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1401/02/07 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1401/01/29 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی فصل نیروها ،قسمت اهرم، علوم سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/12/19 ریحانه رضایی
1 1400/12/15 ریحانه رضایی
0 1400/12/15 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی شاهنامه خوانی، دیدار زال با مهراب

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/12/13 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی تمرین ضرب ها، ریاضی سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/12/12 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی

منبع:ریحانه رضایی
0 1400/12/09 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی نیرو، علوم سوم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/11/28 ریحانه رضایی

ویدیوی آموزشی، مساحت قسمت رنگی، ریاضی فصل سوم ابتدایی

منبع:ریحانه، رضایی، آموزگار سوم ابتدایی
0 1400/11/27 ریحانه رضایی
0 1400/11/25 ریحانه رضایی