مام پلاسفعالیت صفحه ۴۹ ریاضی،اندازه گیری

منبع:خانم زهرا صفری،آموزگار سوم ابتدایی
2 0 2020/11/28 mamplus1

انواع ترازوها

منبع:خانم هاشمی ،آموزگار سوم ابتدایی
0 2020/11/28 mamplus1

انواع ابرها

منبع:خانم سوگند برزگر خو ،آموزگار سوم ابتدایی
12 0 2020/11/27 mamplus1

خوانش درس چهارم ، آواز گنجشک

منبع:سیده مریم‌ مقیم‌ شهیدانی،آموزگار سوم ابتدایی
3 0 2020/11/16 mamplus1

گسترده نویسی اعداد

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار پنجم ابتدایی، جهرم
5 0 2020/11/13 mamplus1

واژه آموزی درس پنجم ،کلمات هم نویسه

منبع:فاطمه شعبانی فر ،آموزگار سوم ابتدایی
4 0 2020/11/09 mamplus1

قصه تنگ بلور ،صفحه۲۵،فارسی سوم

منبع:خانم مهسا حاتمی ،آموزگار سوم‌و چهارم، اهواز
4 0 2020/11/09 mamplus1

علوم سوم ،فصل سوم

منبع:خانم مهسا حاتمی،آموزگار سوم و چهارم،اهواز
3 0 2020/11/09 mamplus1

درس سوم علوم ،قسمت دوم

منبع:خانم مهسا حاتمی،آموزگار سوم و چهارم
3 0 2020/11/09 mamplus1

روخوانی درس سوم ،فارسی سوم،آسمان آبی،طبیعت پاک

منبع:خانم مهسا حاتمی آموزگار سوم و چهارم
4 0 2020/11/09 mamplus1

هم خانواده ، فارسی پایه سوم

منبع:خانم مهسا حاتمی، آموزگار سوم و چهارم ،اهواز
3 0 2020/11/09 mamplus1

بیاموز و بگو درس سوم‌، نظافت محیط زیست

منبع:خانم‌مهسا حاتمی،آموزگار سوم‌و چهارم‌ابتدایی
6 0 2020/11/09 mamplus1