مام پلاسنوع مطالبفهرست مطالب


دایره

منبع:خانم فاطمه خطیبی ، آموزگار سوم ابتدایی
1 0 13/08/2020 mamplus1

محاسبه عبارت های ریاضی

منبع:خانم فاطمه خطیبی ،آموزگار سوم ابتدایی
0 13/08/2020 mamplus1

نشانه های جمع

منبع:خانم فاطمه خطیبی ،آموزگار سوم ابتدایی
0 13/08/2020 mamplus1

نشانه های نگارشی

منبع:خانم فاطمه خطیبی ، آموزگار سوم ابتدایی
1 0 13/08/2020 mamplus1

بازی هندوانه ای

منبع:خانم فاطمه خطیبی ، آموزگار سوم ابتدایی
0 13/08/2020 mamplus1

زمان آینده

منبع:خانم فاطمه خطیبی ، آموزگار پایه سوم ابتدایی
0 13/08/2020 mamplus1

بازی ضرب

منبع:خانم فاطمه خطیبی ، آموزگار سوم ابتدایی
0 13/08/2020 mamplus1

بازی شناخت الگوها

منبع:خانم فاطمه خطیبی ، آموزگار سوم ابتدایی
0 13/08/2020 mamplus1

ماشین های ورودی و خروجی

منبع:خانم فاطمه خطیبی ,آموزگار سوم ابتدایی
0 13/08/2020 mamplus1

تثبیت یادگیری مفهوم تقسیم‌

منبع:خانم‌حسامی ، آموزگار سوم ابتدایی
0 13/08/2020 mamplus1
3 0 06/08/2020 مجیدظفری
3 0 06/08/2020 مجیدظفری