مام پلاسآشنایی با مشاغل(پزشک)

منبع:خانم کرامت ،پیش دبستانی امین
0 1399/11/29 mamplus1

آشنایی با مشاغل (آتش نشان)

منبع:خانم کرامت، پیش دبستانی امین
0 1399/11/29 mamplus1

آموزش مشاغل با شعر

منبع:خانم کرامت،مرکز پیش دبستانی امین
0 1399/11/29 mamplus1

انواع شغل ها

منبع:خانم ثقفی،مهدکودک آریانا
0 1399/11/05 mamplus1
0 1399/11/04 mamplus1

معرفی پلیس و نیروی انتظامی

منبع:پیش دبستانی الفبای کودکی
0 1399/10/23 mamplus1

شعر آتش نشان

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 1399/09/26 mamplus1

واحد کار مشاغل ،آشنایی با مشاغل

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 1399/09/26 mamplus1

نعمت های خداوند،مراحل تولید نان

منبع:پیش دبستانی خواهران زرین طلب
0 1399/09/25 mamplus1

آشنایی با شغل کشاورز

منبع:خانم لیلی نیکخو، مربی پیش دبستانی ، مازندران
0 1399/05/16 mamplus1

آشنایی باشغل بنا

منبع:خانم لیلی نیکخو، مربی پیش دبستانی ، مازندران
0 1399/05/16 mamplus1

بازی ماهیگیر و ماهی فروش

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی، مازندران
0 1399/05/16 mamplus1