مام پلاسنوع مطالب
جمع و تفریق کسرها،کاردر کلاس صفحه ۳۱ ریاضی چهارم

منبع:خانم فروغ باقرزاده زیدی،آموزگار چهارم ابتدایی،بابلسر
0 2020/11/29 mamplus1

تساوی کسرها به روش ماهی و مورچه ای

منبع:خانم فروغ باقرزاده زیدی،آموزگار چهارم ابتدایی،بابلسر
0 2020/11/29 mamplus1

ضرب مساحتی

منبع:خانم فروغ باقرزاده زیدی،آموزگار چهارم ابتدایی،بابلسر
0 2020/11/29 mamplus1

تساوی کسرها

منبع:خانم عظمت دوستدار، آموزگار چهارم ابتدایی
0 2020/11/27 mamplus1

ضرب سریع

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/15 mamplus1

ترفند ضرب اعداد بزرگ

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/15 mamplus1

ضرب های جیک ثانیه ای

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

آموزش ضرب فرایندی

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

آموزش ضرب ژاپنی

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/13 mamplus1

آموزش ضرب

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

آموزش ضرب

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1

جمع کسرها ۲

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/13 mamplus1