مام پلاسویدیوی آموزش ضرب وتقسیم، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/05/16 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی یکان دهگان صدگان، فارسی چهارم ابتدایی

منبع:ریحانه رضایی، آموزگار چهارو ابتدایی
0 1400/09/22 ریحانه رضایی

10روش آسان برای آموزش جدول ضرب به کودکان _ پائیز 1400

منبع:مریم جرفی ، کارشناس روان شناسی ، بخش آموزش وب سایت مام پلاس
2 1400/08/12 mamplus1

جدول ارزش مکانی اعداد اعشاری

منبع:مهدی پروین، مدیرآموزگار، شهرستان جهرم
0 1400/06/12 مهدی پروین

بازی ضرب

منبع:باقرزاده ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1400/02/06 خانم باقرزاده
0 1400/02/06 خانم باقرزاده

جمع اعداد اعشاری ،چهارم دبستان

منبع:خانم قریشی ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1399/12/15 mamplus1

ضرب عدد دو رقمی

منبع:خانم فرجی،آموزگار پایه چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 1399/11/20 mamplus1

ضرب اعداد به روش گسترده نویسی، پایه ی چهارم دبستان

منبع:خانم فرجی،آموزگار چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 1399/11/20 mamplus1

ضرب مساحتی

منبع:خانم فرجی،آموزگار پایه چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 1399/11/20 mamplus1

تدریس میلیون

منبع:خانم نگین سیدشرافت ،آموزگارچهارم ابتدایی
0 1399/11/19 mamplus1

تساوی کسرها

منبع:نگین سید شرافت ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 1399/11/19 mamplus1