مام پلاسنوع مطالباجرای بازی تخم مرغ شکشته توسط دانش آموز

منبع:خانم نسربن داورپناه،آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
7 0 10/07/2020 mamplus1

معرفی بازی های ریاضی (بازی ضرب)، بخش دوم

منبع:خانم نسرین داور پناه،آموزگار چهارم و پنجم ابتدایی
4 0 10/07/2020 mamplus1

معرفی بازی های ریاضی(جدول ضرب)، بخش اول

منبع:خانم نسرین داورپناه
4 0 10/07/2020 mamplus1

الگوها

منبع:خانم نسرین داور پناه،آموزگار چهارم ابتدایی
4 0 09/07/2020 mamplus1

حل تقسیم

منبع:خانم رقیه حسن زاده
5 0 09/07/2020 mamplus1

اعداد اعشاری

منبع:خانم رقیه حسن زاده
4 0 09/07/2020 mamplus1

تدریس کسرهای مساوی

منبع:خانم فاطمه چمن
5 0 08/07/2020 mamplus1

ضرب گسترده

منبع:خانم حاتمی،آموزگار چهارم ابتدایی
6 0 16/06/2020 mamplus1

حل مسئله تقسیم بر عدد دورقمی

منبع:دبستان میردادماد
5 0 16/06/2020 mamplus1

انیمیشن عدد مخلوط

منبع:خانم شادی کریمی ،آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی
5 0 16/06/2020 mamplus1

رسم ارتفاع برای انواع مثلث

منبع:خانم حاتمی آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی
7 0 16/06/2020 mamplus1

تشخیص خط عمود

منبع:خانم حاتمی ،آموزگار چهارم ابتدایی
7 0 16/06/2020 mamplus1