مام پلاسبازی ضرب

منبع:باقرزاده ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2021/04/26 خانم باقرزاده
0 2021/04/26 خانم باقرزاده

جمع اعداد اعشاری ،چهارم دبستان

منبع:خانم قریشی ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2021/03/05 mamplus1

ضرب عدد دو رقمی

منبع:خانم فرجی،آموزگار پایه چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 2021/02/08 mamplus1

ضرب گسترده نویسی

منبع:خانم فرجی،آموزگار چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 2021/02/08 mamplus1

ضرب مساحتی

منبع:خانم فرجی،آموزگار پایه چهارم ابتدایی،عضو بنیاد ملی نخبگان
0 2021/02/08 mamplus1

تدریس میلیون

منبع:خانم نگین سیدشرافت ،آموزگارچهارم ابتدایی
0 2021/02/07 mamplus1

تساوی کسرها

منبع:نگین سید شرافت ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2021/02/07 mamplus1

حل مسئله صفحه ۹۲، فصل اندازه گیری

منبع:خانم فرزانه صدیقی، آموزکار چهارم ابتدایی
0 2021/02/06 mamplus1

مقایسه ی زاویه ها بدون نقاله

منبع:خانم فرزانه صدیقی ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2021/02/06 mamplus1

کسرها ، معرفی واحد کامل باشعر

منبع:خانم فرزانه صدیقی ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2021/02/06 mamplus1

ضرب مساحتی به سه روش

منبع:خانم فرزانه صدیقی ،آموزگار چهارم ابتدایی
0 2021/02/06 mamplus1