مام پلاسنوع مطالبآشنایی با برگ گیاهان

منبع:خانم لیلی نیکخو , مربی پیش دبستانی ، مازندران
2 0 06/08/2020 mamplus1
2 0 06/08/2020 mamplus1

بازی جدول شگفت انگیز

منبع:خانم لیلی نیکخو
1 0 06/08/2020 mamplus1

آموزش سه رنگ اصلی

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی ، مازندران
0 06/08/2020 mamplus1
1 0 06/08/2020 مجیدظفری

آموزش مفهوم ریتم و الگو در ریاضی

منبع:خانم لیلی نیکخو، مربی پیش دبستانی، مازندران
1 0 05/08/2020 mamplus1

آموزش اشکال هندسی و مفهوم لبه و گوشه

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی ، مازندران
0 05/08/2020 mamplus1

آشنایی با اجزای مختلف یک گیاه

منبع:خانم لیلی نیکخو، مربی پیش دبستانی،مازندران
0 05/08/2020 mamplus1

آموزش حالت های آب(جامد، مایع ، گاز)، به همراه بازی

منبع:خانم لیلی نیکخو, مربی پیش دبستانی, مازندران
2 0 01/08/2020 mamplus1

آموزش شعر تشکیل باران

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی، مازندران
2 0 01/08/2020 mamplus1

معرفی شغل بنا

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی، مازندران
0 01/08/2020 mamplus1

آشنایی با قوانین راهنمایی،رانندگی

منبع:خانم لیلی نیکخو،مربی پیش دبستانی، مازندران
0 01/08/2020 mamplus1