مام پلاسنوع مطالب
معرفی زیبای چهارفصل توسط دانش آموز

منبع:پیش دبستانی و دبستان کوهستانی
0 2021/05/29 mamplus1

شمارش، جمع ،تفریق، خیلی ساده و آسان ، با چینه

منبع:خانم جمشیدی ،آموزگار اول ابتدایی
0 2021/05/26 mamplus1

معرفی آهن ربا

منبع:خانم‌جمشیدی،آموزگار اول ابتدایی
0 2021/05/23 mamplus1

شعر زیبای حروف الفبا با موسیقی

منبع:خانم جمشیدی ،آموزگار اول ابتدایی
0 2021/05/23 mamplus1

آموزش شکل نوشتاری عدد ۶،پیش دبستانی و اول ابتدایی

منبع:خانم سمیه رحمت،آموزگار اول ابتدایی و مدرس دوره پیش دبستانی، طراح ابزار کمک آموزشی کودک
0 2021/04/07 mamplus1

داستان شمارش رو به عقب، ریاضی اول دبستان

منبع:خانم فائزه یگانه،آموزگار اول ابتدایی
0 2021/04/04 mamplus1

بازی جذاب برای آموزش مفهوم آهن ربا

منبع:خانم ملیحه عربشاهی،آموزگار و روان شناس کودک
0 2021/04/02 mamplus1

درک و تثبیت یادگیری اعداد با یک بازی جذاب

منبع:خانم ملیحه عربشاهی،آموزگار و روان شناس کودک
0 2021/04/02 mamplus1

فعالیت جذاب و پرتحرک جهت یادگیری جمع و تفریق ساده بر روی محور اعداد

منبع:خانم ملیحه عربشاهی، آموزگار و روان شناس کودک
0 2021/04/02 mamplus1

بازی و فعالیت جذاب برای یادآوری و یادگیری اشکال هندسی

منبع:خانم ملیحه عربشاهی، آموزگار و روان شناس کودک
0 2021/04/02 mamplus1

تدریس نشانه ق همراه شعر وآهنگ اول ابتدایی

منبع:خانم: کلوشانی آموزگار:اول ابتدایی
0 2021/04/01 خانم کلوشانی

آموزش تفریق ریاضی از طریق بازی و شعرجذاب

منبع:مهد و پیش دبستانی نسل آفتاب ،تهران
0 2021/03/02 mamplus1