مام پلاسبازی آشنایی با اشکال هندسی در کودکان

منبع:کارن کرمان ساروی کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش، ویرایش : مریم جرفی۱۴۰۱/۵/۵
0 1400/07/06 کارن کرمان ساروی

مهارتهای دو دوستی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

هماهنگی دو اندام برداشتن مهره ها

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و دست تخمین فاصله

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

هماهنگی دو اندام _ دست ها

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

حرکات متقاطع و دقت و سرعت عمل

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

تمرین رد بینایی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

تمرین سرعت عمل

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و دست

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

تمرین دو دستی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

تقویت حرکات هماهنگ دو پا

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

تمرین هماهنگی چشم و دست _ گلوله و لیوان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی