مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی یکپارچگی دو طرفه


مهارتهای دو دوستی 👉👈

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

هماهنگی دو اندام _ برداشتن مهره ها

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و دست _ تخمین فاصله

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

هماهنگی دو اندام _ دست ها

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی

تمرین ترکیبی : حرکات متقاطع _ دقت و سرعت عمل

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی

تمرین رد بینایی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی

تمرین سرعت عمل

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و دست

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی

تمرین دو دستی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی

تقویت حرکات هماهنگ دو پا

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی

تمرین هماهنگی چشم و دست _ گلوله و لیوان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی

تمرین هماهنگی حرکات دست ها

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی