مام پلاسنوع مطالب


 ;

ماساژ شکم و دست و انگشتان دست کودک

منبع:عاطفه آهنین ، کاردرمان
0 1400/11/13 عاطفه آهنین

بیش از 10 سوال رایج والدین برای راه رفتن کودکان

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1400/08/25 فریده امیر احمدی

0تا 100تاخیردر ایستادن و راه رفتن کودک

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
3 1400/08/09 فریده امیر احمدی
3 1400/07/19 عاطفه آهنین
2 1400/07/10 نسترن عبدالوند

کاردرمانی و رشد کودک از تولد تا 5 سالگی (قسمت 3)

منبع:کاردرمانگر ملیکا بخشی - برگرفته از اقای احمد محمدی
0 1400/07/07 ملیکا بخشی

کاردرمانی و رشد کودک از تولد تا 5 سالگی(قسمت 2)

منبع:کاردمانگر ملیکا بخشی -برگرفته از اقای احمد محمدی
0 1400/07/04 ملیکا بخشی