مام پلاستمرینات بهبود حرکات زانو

منبع:تراپیست کاردرمانی : فریده امیراحمدی
0 2021/02/21 فریده امیر احمدی

تمرین راه رفتن

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تمرینات کششی عضلات بازکننده ی ران

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تمرینات کششی عضلات جمع کننده ی ران

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تمرینات کششی عضلات پشت ساق پا

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تمرینات کششی عضلات پشت ران

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تقویت عضلات سر و تنه

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تسهیل مهارت چهار دست و پا روی سطح شیبدار

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

آموزش بلند شدن از حالت نشسته

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تمرین بشین پاشو روی سطح شیبدار

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی