مام پلاسبا چه بازی هایی به حفظ تعادل کودکم کمک کنم؟ کاردرمانی کودکان و تعادل

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/07/11 کارن کرمان ساروی

کاردرمانی کودکان _ تمرین برای هماهنگی چشم و پا در اتاق تاریک

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان کاردرمان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

تقویت عضلات سر و تنه

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی

تمرینات متنوع تعادلی

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از کانال آقای نادر ناصری کاردرمانگر
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و دست و بالانس

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 1399/11/12 فریده امیر احمدی

عبور از مانع بصورت قدم برداشتن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

تمرین هماهنگ چشم و پا با چالش تعادلی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

بازی پریدن _ جابجایی اجسام

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

تقویت جفت پا پریدن

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج اقای ساکی
0 1399/10/28 فریده امیر احمدی

هماهنگی حرکات درشت

منبع:مجید ظفری
0 1399/03/20 مجیدظفری