مام پلاسنوع مطالب
هنر و خلاقیت سوم دبستان(آموزش کلاژ)

منبع:جناب آقای چنارانی آموزگار پایه سوم ابتدایی
0 2020/12/03 mamplus

تدریس اگر جنگل نباشد بصورت نمایش عروسکی. فارسی سوم ابتدایی

منبع:سرکار خانم زهره جعفری آموزگار پایه سوم ابتدایی
2 0 2020/12/03 mamplus

اجرای نمایش کار نیک فارسی سوم ابتدایی

منبع:دبستان دخترانه علوی پیروزی
1 0 2020/12/03 mamplus

نمایش خلاق درس فارسی سوم ابتدایی

منبع:دبستان دخترانه علوی
0 2020/12/03 mamplus

تدریس خلاق درس فارسی سوم دبستان.. بصورت نمایش

منبع:دبستان دخترانه علوی تهران نو
0 2020/12/03 mamplus

مرور فصل دوم فارسی سوم دبستان.. آموزش بند

منبع:سرکار خانم مرضیه دادایی آموزگار پایه سوم ابتدایی
0 2020/12/02 mamplus

فارسی و نگارش پایه سوم ابتدایی.. مرور دروس

منبع:سرکار خانم انصاری آموزگار پایه سوم ابتدایی
0 2020/12/02 mamplus

مرور پایه سوم.. فارسی

منبع:سرکار خانم میر باقری آموزگار پایه سوم ابتدایی
0 2020/12/02 mamplus

روخوانی درس ۶، فارسی سوم

منبع:خانم زهرا صفری،آموزگارسوم ابتدایی
0 2020/12/02 mamplus1

خوانش درس چهارم ، آواز گنجشک

منبع:سیده مریم‌ مقیم‌ شهیدانی،آموزگار سوم ابتدایی
4 0 2020/11/16 mamplus1

واژه آموزی درس پنجم ،کلمات هم نویسه

منبع:فاطمه شعبانی فر ،آموزگار سوم ابتدایی
5 0 2020/11/09 mamplus1