مام پلاسعبور از حلقه ها یک بازی هوشمندانه

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 1399/11/12 فریده امیر احمدی

آموزش جهات _ تمرین پریدن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی
0 1399/10/30 فریده امیر احمدی

تقویت عضلات شانه و اندام فوقانی

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج اقای ساکی
0 1399/10/28 فریده امیر احمدی

بهبود هماهنگی حرکات درشت

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج اقای ساکی
0 1399/10/28 فریده امیر احمدی

تمرین جهت تقویت آگاهی بدنی و فضایی

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج اقای ساکی
0 1399/10/28 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و پا

منبع:تراپیست فریده امیر احمدی
0 1399/10/12 فریده امیر احمدی

آگاهی بدنی و فضایی یعنی چی ؟

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
0 1399/09/01 مبینا جاجرمی

تمرینات برای حس عمقی کودکان در کاردرمانی

منبع: فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
0 1399/08/04 فریده امیر احمدی

تکنیک ساندویچ کردن در کاردرمانی کودکان

منبع: فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی کودکان
2 1399/08/04 فریده امیر احمدی

هماهنگی حرکات درشت

منبع:مجید ظفری
0 1399/03/20 مجیدظفری