مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی آگاهی بدنی و فضایی


عبور از حلقه ها یک بازی هوشمندانه

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 2021/01/31 فریده امیر احمدی

آموزش جهات _ تمرین پریدن

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی
0 2021/01/19 فریده امیر احمدی

تقویت عضلات شانه و اندام فوقانی

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج اقای ساکی
0 2021/01/17 فریده امیر احمدی

بهبود هماهنگی حرکات درشت

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج اقای ساکی
0 2021/01/17 فریده امیر احمدی

تمرین جهت تقویت آگاهی بدنی و فضایی

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج اقای ساکی
0 2021/01/17 فریده امیر احمدی

تمرینات حرکتی درشت

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/07 فریده امیر احمدی

هماهنگی چشم و پا

منبع:تراپیست فریده امیر احمدی
0 2021/01/01 فریده امیر احمدی

آگاهی بدنی و فضایی

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
0 2020/11/21 مبینا جاجرمی

آگاهی فضایی

منبع:رضا پرداس _کاردرمانگر
0 2020/11/08 رضا پرداس

کاردرمانی در اختلالات تعادلی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2020/10/29 فریده امیر احمدی