مام پلاسنوع مطالب0 1400/05/27 mamplus1

آموزش جمع فرایندی بهمراه قصه گویی

منبع:خانم فراهانی، آموزگار دوم ابتدایی
1 1400/04/21 mamplus1

آموزش حیوانات وحشی و اهلی و غذاهاشون

منبع:خانم معصومه فلاح زاده ، آموزگار ابتدایی
1 1400/04/20 mamplus1

بیاموز و بگو ،درس پروازقطره درس شانزدهم فارسی دوم دبستان

منبع:خانم مژگان مولایی،آموزگار دوم دبستان
0 1400/01/27 mamplus1

تدریس درس شانزدهم ،فارسی دوم دبستان،پرواز قطره

منبع:خانم مژگان مولایی،آموزگار دوم ابتدایی
0 1400/01/21 mamplus1
0 1400/01/19 mamplus1

فصل دوازدهم ،برای جشن آماده شویم، علوم دوم دبستان

منبع:خانم الهام سامع ،آموزگار دوم ابتدایی
0 1400/01/15 mamplus1