مام پلاسویدیوی آموزشی، درس چهاردهم راز زندگی، فارسی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/04/04 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی، تشخیص ترکیب وصفی واضافی، فارسی پایه ششم

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1401/03/01 ناهید مفیدی

ویدیوی آموزشی درس هفدهم، ستاره روشن، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/09/21 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیوی آموزشی درس هفدهم، آوا ی گنجشکان، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی ، ویرایش mamplus1، 1401/2/26
0 1400/09/19 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیوی آموزشی، درس پانزدهم، میوه هنر، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/09/12 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیو آموزشی درس چهاردهم، پیاده وسواره

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/09/10 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیوی آموزشی درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی، راز زندگی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/09/08 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیو آموزشی شعر شیر خدا، ادامه درس دوازدهم، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/08/22 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیو آموزشی درس دوازدهم، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/08/19 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیوی آموزشی درس یازدهم، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار پایه ششم ابتدایی
0 1400/08/19 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیوی آموزشی دانش زبانی درس یازدهم، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/08/19 حمید رحیمی نوبهاری

ویدیوی آموزشی قالب های شعر دانش زبانی درس دهم

منبع:حمید رحیمی نوبهاری،آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/08/15 حمید رحیمی نوبهاری