مام پلاسای وطن، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/07/26 حمید رحیمی نوبهاری

دانش زبانی درس پنجم، فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/07/24 حمید رحیمی نوبهاری

درس پنجم، هفت خان رستم، فارسی ششم ابتدایی

منبع:آقای حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/07/23 حمید رحیمی نوبهاری

حکایت علم وعمل، فارسی ششم ابتدایی

منبع:آقای حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/07/22 حمید رحیمی نوبهاری

واژه آموزی درس چهارم، فارسی ششم ابتدایی

منبع:آقای حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/07/21 حمید رحیمی نوبهاری

درس چهارم، فارسی، ششم ابتدایی

منبع:آقای حمید رحیمی نوبهاری، کلاس ششم ابتدایی
0 1400/07/21 حمید رحیمی نوبهاری

املا، طرح خوانا، فارسی ششم ابتدایی

منبع:خانم گیتی کامران، آموزگار ششم ابتدایی
0 1400/07/21 گیتی کامران

درس حکایت علم وعمل، فارسی ششم ابتدایی

منبع:آقای حمید رحیمی نوبهاری، آموزگار کلاس ششم ابتدایی
0 1400/07/18 حمید رحیمی نوبهاری

واژه آموزی، درس سوم،، ششم ابتدایی

منبع:آقای حمید رحیمی نوبهاری، ششم ابتدایی
0 1400/07/16 حمید رحیمی نوبهاری

شعر حفظی درس سوم سخن، پایه ششم

منبع:حمید رحیمی نوبهاری، آموزگارکلاس ششم ابتدایی
0 1400/07/15 حمید رحیمی نوبهاری

درس هوشیاری- درس سوم- فارسی ششم ابتدایی

منبع:حمید رحیمی نوبهاری آموزگار پایه ششم ابتدایی
0 1400/06/31 حمید رحیمی نوبهاری