مام پلاسنوع مطالب
حکایت علم و عمل، درس چهارم فارسی ششم

منبع:خانم مهشید خورسندی ،آموزگار ششم ابتدایی
1 0 2020/11/29 mamplus1

چراکودک نمیتواند در یک اتاق شلوغ اسباب بازی های خودرا پیدا کند.

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر-پرستو ملائی کارشناس کاردرمانی
12 0 2020/11/15 سوگند لطفی

روخوانی شعر سخن

منبع:خانم پری فرامرزی،آموزگار ششم ابتدایی،شوش
7 0 2020/11/11 mamplus1

دانش زبانی،ترکیب وصفی و اضافی

منبع:خانم ناهید مفیدی آموزگار ششم ابتدایی، نوشهر
6 0 2020/11/08 mamplus1

دانش زبانی درس اول ،فعل، جمله ،انواع جمله

منبع:خانم ناهید مفیدی،آموزگار ششم، نوشهر
6 0 2020/11/08 mamplus1

نهاد و گزاره ، شمارش تعداد جملات

منبع:خانم ناهیدمفیدی،آموزگار ششم ،نوشهر
6 0 2020/11/08 mamplus1

آموزش قالب شعری، قطعه

منبع:خانم فاطمه محلوجی،آموزگار ششم ابتدایی، کاشان
5 0 2020/11/07 mamplus1

قالب شعری ، دو بیتی

منبع:خانم فاطمه محلوجی ،آموزگار ششم، کاشان
5 0 2020/11/07 mamplus1

اجزای دستوری جمله ، فعل

منبع:خانم فاطمه محلوجی ، آموزگار ششم ، کاشان
6 0 2020/11/07 mamplus1

اجزای دستوری جمله، فاعل

منبع:خانم فاطمه محلوجی، آموزگار ششم ابتدایی، کاشان
6 0 2020/11/07 mamplus1

اجزای دستوری جمله ، مفعول

منبع:خانم فاطمه محلوجی،آموزگار ششم ،کاشان
6 0 2020/11/07 mamplus1

قالب های شعری

منبع:خانم فاطمه محلوجی،آموزگار ششم ابتدایی، کاشان
4 0 2020/11/07 mamplus1