مام پلاسآزمایش چگالی علوم ششم ابتدایی

منبع:ملیحه واسو آمزگار پایه ششم دبستان
0 1401/02/11 ملیحه واسو

آزمایش اسید و باز علوم ششم ابتدایی

منبع:ملیحه واسو آموزگار پایه ششم ابتدایی
0 1401/02/10 ملیحه واسو

شبیه سازی کوه آتشفشان آزمایش علوم ششم ابتدایی

منبع: ملیحه واسو آموزگار پایه ششم ابتدایی
0 1401/02/08 ملیحه واسو

ورزش و نیرو ۲ علوم ششم ابتدایی

منبع: ملیحه واسو آموزگار پایه ششم ابتدایی
0 1401/02/04 ملیحه واسو

مرور فصل سوم علوم ششم

منبع:علیرضا جعفری پیج شیشمیا (Shishomia)
0 1400/06/11 علیرضا جعفری

مرور فصل دوم علوم ششم

منبع:علیرضا جعفری پیج شیشمیا (Shishomia)
0 1400/06/10 علیرضا جعفری

مرور فصل اول علوم ششم ابتدایی

منبع:علیرضا جعفری پیج شیشمیا (shishomia)
0 1400/06/10 علیرضا جعفری

انرژی

منبع:خانم‌گلچین ،آموزگار ششم‌ابتدایی
0 1399/11/29 mamplus1

تبدیل انرژی های مختلف

منبع:خانم مصرزاده ، دبستان آوای دانش ، آموزگار ششم ابتدایی
0 1399/11/22 mamplus1

ویدیوی آموزشی مراحل روش علمی، ریاضی ششم ابتدایی

منبع:ناهید مفیدی، آموزگار ششم ابتدایی
0 1399/11/19 ناهید مفیدی

زمین پویا ،علوم ششم، زمین لرزه

منبع:خانم فرامرزی ،آموزگار ششم ابتدایی
0 1399/09/09 mamplus1

نکات مهم و کلیدی درس شگفتیهای برگ‌

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
0 1399/08/26 mamplus1