مام پلاسزمین پویا ،علوم ششم، زمین لرزه

منبع:خانم فرامرزی ،آموزگار ششم ابتدایی
4 0 2020/11/29 mamplus1

نکات مهم و کلیدی درس شگفتیهای برگ‌

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
5 0 2020/11/16 mamplus1

آموزش چند آزمایش ساده

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/16 mamplus1

سالم بمانیم

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/16 mamplus1

سالم بمانیم

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
3 0 2020/11/16 mamplus1

آزمایش ساده کاربردی برای الکتریسبته

منبع:آقای مهدی پروین، آموزگار ابتدایی، جهرم
4 0 2020/11/16 mamplus1

سرگذشت دفتر من ۱

منبع:خانم پری فرامرزی،آموزگار ششم ابتدایی ،شوش
8 0 2020/11/11 mamplus1

زنگ علوم،کاوش علمی، شهاب سنگ

منبع:خانم پری فرامرزی ،آموزگار ششم ابتدایی ،شوش
7 0 2020/11/11 mamplus1

کاوش علمی چیست ؟

منبع:خانم پری فرامرزی،آموزگار ششم ابتدایی،شوش
7 0 2020/11/11 mamplus1

سرگذشت دفتر من ۲

منبع:خانم پری فرامرزی،آموزگار ششم ابتدایی،شوش
9 0 2020/11/11 mamplus1

کارخانه کاغذ سازی،قسمت اول و دوم‌

منبع:خانم پری فرامرزی،آموزگار ششم ابتدایی،شوش
5 0 2020/11/11 mamplus1

کارخانه کاغذسازی ،قسمت سوم‌

منبع:خانم پری فرامرزی،آموزگار ششم ابتدایی،شوش
5 0 2020/11/11 mamplus1