مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی کادرمانی در اختلالات


7 0 2020/11/27 سینا طوسی
7 0 2020/11/27 سینا طوسی

چرا فرزندم مشکل نوشتن دارد و نوشته هایش بد خط،کمرنگ و غیر قابل خواندن هستند؟

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.فریده امیراحمدی تراپیست،عکس ها از صفحه OT with us
11 0 2020/11/27 سوگند لطفی

چرا فرزندم مشکل نوشتن دارد و نوشته هایش بد خط،کمرنگ و غیر قابل خواندن هستند؟

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر.فریده امیراحمدی تراپیست،عکس ها از صفحه OT with us
11 0 2020/11/27 سوگند لطفی

پرخاشگری در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
8 0 2020/11/27 سینا طوسی

پرخاشگری در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
8 0 2020/11/27 سینا طوسی

پرخاشگری در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
8 0 2020/11/27 سینا طوسی

پرخاشگری در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
8 0 2020/11/27 سینا طوسی

پرخاشگری در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
8 0 2020/11/27 سینا طوسی

پرخاشگری در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
8 0 2020/11/27 سینا طوسی
5 0 2020/11/27 سوگند لطفی
5 0 2020/11/27 سوگند لطفی