مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی کاردرمانی در اختلالات یادگیری


پرخاشگری در کودکان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
12 0 2020/11/27 سینا طوسی

حافظه کاری چیست؟

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر
6 0 2020/11/27 سوگند لطفی
6 0 2020/11/27 سینا طوسی

حافظه و انواع ان

منبع:سیناطوسی کاردرمانگر
8 0 2020/11/27 سینا طوسی

مهارت های مورد نیاز مدرسه

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
6 0 2020/11/27 مبینا جاجرمی

اختلالات ریاضی

منبع:رضا پرداس _کاردرمانگر
11 1 2020/11/22 رضا پرداس

اختلالات دیکته

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
6 0 2020/11/21 مبینا جاجرمی

فنوباربیتال

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر
10 0 2020/11/21 سوگند لطفی

اختلال خواندن

منبع:سینا طوسی،کاردرمانگر
9 0 2020/11/15 سینا طوسی

چراکودک نمیتواند در یک اتاق شلوغ اسباب بازی های خودرا پیدا کند.

منبع:سوگند لطفی کاردرمانگر-پرستو ملائی کارشناس کاردرمانی
12 0 2020/11/15 سوگند لطفی

خوانش پریشی

منبع:سینا طوسی
21 0 2020/11/09 سینا طوسی

دیس پراکسیا چیست ؟

منبع:سینا طوسی
11 0 2020/11/08 سینا طوسی