مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی زبردستی (دست ورزی)


0 2021/03/28 مجیدظفری

دست ورزی کودک

منبع:مجید ظفری
0 2021/03/28 مجیدظفری

دست ورزی کودک

منبع:مجید ظفری
0 2021/03/28 مجیدظفری

دست ورزی کودک

منبع:مجید ظفری
0 2021/03/28 مجیدظفری

انواع حرکات ظریف انگشتان

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 2021/02/01 فریده امیر احمدی

تقویت حرکات ظریف برداشتن اجسام با موچین

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/21 فریده امیر احمدی

ارتباط بین دو نیمکره

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی

تقویت مهارت های ظریف با خمیر پوتی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج دکتر ساحل فرخی
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی

تقویت مهارت های ظریف صفحه ی دوخت

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی

تقویت مهارتهای ظریف به کمک دکمه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی

حرکات مجزای انگشتان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی

الگویابی به کمک نخ و مهره

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/20 فریده امیر احمدی