مام پلاسآموزش اعداد و حروف الفبا به کودکان با بازی

منبع:کارن کرمان ساروی؛کاردرمانگر/ برگرفته از کانال اوتیسم تابش
0 1400/07/22 کارن کرمان ساروی
0 1400/01/08 مجیدظفری

انواع حرکات ظریف انگشتان

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی

تقویت حرکات ظریف برداشتن اجسام با موچین

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/02 فریده امیر احمدی

ارتباط بین دو نیمکره

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم روشنک کلانتری
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

تقویت مهارت های ظریف با خمیر پوتی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج دکتر ساحل فرخی
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

تقویت مهارت های ظریف صفحه ی دوخت

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

تقویت مهارتهای ظریف به کمک دکمه

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی

حرکات مجزای انگشتان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 1399/11/01 فریده امیر احمدی