مام پلاسنوع مطالب
کودک اوتیسم چه نشانه هایی دارد ؟

منبع:کاردرمانگر مبینا جاجرمی
0 2021/03/03 مبینا جاجرمی

آموزش لباس پوشیدن به کودک همی پلژی (تی شرت)

منبع:تراپیست کاردرمانی : فریده امیراحمدی
0 2021/02/20 فریده امیر احمدی

زمان مناسب برای فعالیتهای روزمره _ کوتاه کردن مو

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 2021/01/31 فریده امیر احمدی

زمان مناسب برای فعالیتهای روزمره _ نوشیدن

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 2021/01/31 فریده امیر احمدی

زمان مناسب برای شروع معاینات دهانی کودکان

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 2021/01/31 فریده امیر احمدی

شروع مسواک زدن برای کودکان

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 2021/01/31 فریده امیر احمدی

چه زمانی برای آموزش مهارت های روزمره به کودک مناسب است ؟

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی _برگرفته از پیج خانم تینا تعیشی کاردرمانگر
0 2021/01/31 فریده امیر احمدی

🐣تشخیص شکل از زمینه 🐥

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/22 فریده امیر احمدی

پردازش بینایی 😵

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/22 فریده امیر احمدی

تفاوت ها را بیابید

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/22 فریده امیر احمدی

تشخیص شکل از زمینه 🧐

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/22 فریده امیر احمدی

توالی دیداری _ تجسم فضایی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی
0 2021/01/22 فریده امیر احمدی