مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی شخصیت


وظیفه شناسی

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روان شناسی
0 2021/06/10 مریم‌ طهماسبی

روان رنجوری یا نوروز

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روان شناسی
0 2021/05/12 مریم‌ طهماسبی

ایا شما یک شخص برونگرا هستید ..

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
0 2021/04/12 مریم‌ طهماسبی

آیا شما یک فرد درون گرا هستید؟

منبع:مریم طهماسبی، کارشناس روان شناسی
0 2021/03/28 مریم‌ طهماسبی

شخصیت

منبع:مریم‌طهماسبی، کارشناس روان شناسی
0 2021/03/07 مریم‌ طهماسبی

طرز رفتار یک خانم با شخصیت

منبع:خانم کلاه کج
0 2020/06/10 خاطره کلاه کج
0 2020/06/10 خاطره کلاه کج

چگونه با شخصیت باشیم؟

منبع:خانم کلاه کج
0 2020/06/10 خاطره کلاه کج
0 2020/06/10 خاطره کلاه کج
0 2020/06/10 خاطره کلاه کج