مام پلاسچگونه مسئولیت پذیر باشیم

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روانشناسی عمومی
0 1401/04/31 مریم‌ طهماسبی

طالع بینی چیست و چه جایگاه در روان شناسی دارد .

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روان شناسی عمومی
0 1401/03/13 مریم‌ طهماسبی

پنج ویزگی شخصیت از دیدگاه روانشناسی

منبع:مریم طهماسبی کاجی کارشناس روان شناسی عمومی
0 1401/03/06 مریم‌ طهماسبی

روان شناسی ا فراد خود شیفته؟

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
1 1400/05/27 مریم‌ طهماسبی

6 استراتژی در روان شناسی افراد موفق

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روان شناسی
0 1400/05/12 مریم‌ طهماسبی

وظیفه شناسی

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روان شناسی
0 1400/03/20 مریم‌ طهماسبی

روان رنجوری یا نوروز

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روان شناسی
0 1400/02/22 مریم‌ طهماسبی

آیا شما یک شخص برونگرا هستید؟

منبع:مریم طهماسبی کارشناس روانشناسی
0 1400/01/23 مریم‌ طهماسبی

آیا شما یک فرد درون گرا هستید؟

منبع:مریم طهماسبی، کارشناس روان شناسی
2 1400/01/08 مریم‌ طهماسبی

شخصیت

منبع:مریم‌طهماسبی، کارشناس روان شناسی
0 1399/12/17 مریم‌ طهماسبی

طرز رفتار یک خانم با شخصیت

منبع:خانم کلاه کج
0 1399/03/21 خاطره کلاه کج
0 1399/03/21 خاطره کلاه کج