مام پلاس


0 1400/05/20 نرگس برزنونی

کاردرمانی کودکان و گروه درمانی کودکان

منبع:برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/15 فریده امیر احمدی

نمونه تمرین گروه درمانی

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

گزوه درمانی رده سنی 4 سال

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

گروه درمانی چیست ؟

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

گروه درمانی برای کودکان

منبع:تراپیست فریده امیراحمدی _ برگرفته از پیج خانم فرانک نوبریان
0 1400/05/12 فریده امیر احمدی

تمرین مناسب گروه درمانی

منبع:تراپیست : فریده امیراحمدی
0 1399/11/13 فریده امیر احمدی

(PSR)توانبخشی روانی - اجتماعی

منبع:رضا پرداس _کاردرمانگر
0 1399/09/02 کلینیک کاردرمانی آراد مشهد

درمان برمبنای گروه

منبع:سینا طوسی،کاردرمانگر _ برگرفته از پیج سرکار خانم فرانک نوبریان
0 1399/08/25 سینا طوسی