مام پلاسویدیوی آموزشی صدای اول وآخر کلمات

منبع:مرکز کودک ایرانی، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/07/13 کودک ایرانی
0 1401/06/22 کودک ایرانی
0 1401/06/20 کودک ایرانی

ویدیو آموزشی نشانه ج، فارسی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، فارسی پیش دبستانی
0 1401/06/10 کودک ایرانی

ویدیو آموزشی بازی جودکو، ریاضی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، ریاضی پیش دبستانی
0 1401/05/30 کودک ایرانی

ویدیو آموزشی واحد کار پلیس، فارسی پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی، پیش دبستانی
0 1401/05/27 کودک ایرانی

ویدیوی آموزشی ساعت، ریاضی پیش دبستانی

منبع:ستاره، آموزگار پیش دبستانی
0 1401/04/28 کودک ایرانی
0 1401/04/25 کودک ایرانی
0 1401/04/07 کودک ایرانی
0 1401/04/05 کودک ایرانی

تدریس نشانه خ پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی
0 1401/04/04 کودک ایرانی

آموزش نشانه ی ق پیش دبستانی

منبع:مرکز کودک ایرانی
0 1401/04/01 کودک ایرانی