مام پلاسبهترین روش درمان اوتیسم

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
0 1400/06/11 فریده امیر احمدی

سان رایز و روش درمانی ان در کاردرمانی

منبع:فریده امیراحمدی متخصص کاردرمانی ذهنی کودکان
1 1399/10/11 کلینیک کاردرمانی آراد مشهد

درمان سانرایز

منبع:رضا پرداس _کاردرمانگر
0 1399/09/02 کلینیک کاردرمانی آراد مشهد