مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی فارسی


تدریس نشانه ن

منبع:خانم لیلا موسوی،آموزگار اول ابتدایی
0 2020/11/26 mamplus1

آموزش ذال

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
0 2020/11/26 mamplus1

املای ذال

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
0 2020/11/26 mamplus1

املای ذال

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
0 2020/11/26 mamplus1

آموزش چهارشکل عین

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
1 0 2020/11/26 mamplus1

شعر کلمات عین

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
1 0 2020/11/26 mamplus1

املای عین

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
1 0 2020/11/26 mamplus1

املای عین

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
1 0 2020/11/26 mamplus1

آموزش نشانه ث

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
1 0 2020/11/26 mamplus1

شعر ث

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
1 0 2020/11/26 mamplus1

آموزش نشانه ح

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
1 0 2020/11/25 mamplus1

آموزش نشانه ض

منبع:خانم سمیه روحی، مدرس کشوری پایه اول ، شاعر کودک، رشت
1 0 2020/11/25 mamplus1