مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی فارسی


;

ویدیوی آموزشی املای تشخیصی_ ذ، ز، ظ، ض_ فارسی اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکومنش، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/09/15 طاهره نیکومنش

ویدیوی آموزشی صدای او، فارسی اول ابتدایی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/09/12 خانم کلوشانی

ویدیوی آموزشی داستان آب، فارسی اول ابتدایی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/09/08 خانم کلوشانی

ویدیوی آموزشی ترکیب حروف الفبا، فارسی اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکو منش، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/09/08 طاهره نیکومنش

ویدیوی آموزشی ترکیب کلمات فارسی، فارسی اول

منبع:طاهره نیکو منش، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/09/02 طاهره نیکومنش

ویدیوی آموزشی تند خوانی کلمات فارسی اول ابتدایی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/09/02 خانم کلوشانی

ویدیوی آموزشی حروف الفبا فارسی اول ابتدایی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/08/29 خانم کلوشانی

ویدیوی آموزشی جدول دوستی، فارسی اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکو منش، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/08/29 طاهره نیکومنش

ویدیوی آموزشی جدول شگفت انگیز با کلمات، فارسی اول ابتدایی

منبع:طاهره نیکو منش آموزگار اول ابتدایی
0 1400/08/27 طاهره نیکومنش

ویدیوی آموزشی لوحه شماره هجده، فارسی اول ابتدایی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1400/08/22 خانم کلوشانی
0 1400/08/22 خانم کلوشانی

ویدیوی آموزشی لوحه شماره بیستم فارسی اول ابتدایی وپیش دبستانی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی وپیش دبستانی
0 1400/08/22 خانم کلوشانی