مام پلاسنوع مطالب
دسته بندی فارسی


;

ویدیوی آموزشی، دست ورزی، الگو سازی، افزایش اعتماد به نفس

منبع:طاهره نیکو منش، آموزگار اول ابتدایی
0 1401/06/24 طاهره نیکومنش

ویدیوی آموزشی خط زمینه فارسی اول ابتدایی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1401/06/23 خانم کلوشانی
0 1401/06/21 طاهره نیکومنش

ویدیوی آموزشی تدریس غـ غ، فارسی اول ابتدایی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1401/03/07 خانم کلوشانی

ویدیوی آموزشی تدریس حرف« ظ» فارسی اول ابتدایی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1401/03/05 خانم کلوشانی

تدریس نشانه ی تـ ت فارسی اول دبستان

منبع:لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/02/22 لیلی نیکخو

تدریس نشانه ی ر فارسی اول دبستان

منبع:لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/02/18 لیلی نیکخو

تدریس نشانه ی ( ر ) فارسی پایه اول دبستان

منبع: لیلی نیکخو آموزگار پایه اول ابتدایی
0 1401/02/15 لیلی نیکخو

ویدیوی آموزشی ط، فارسی اول ابتدایی

منبع:کلوشانی، آموزگار اول ابتدایی
0 1401/02/15 خانم کلوشانی

جدول ترکیب نشانه ی اِ کلاس اول دبستان

منبع: لیلی نیکخو آموزگار پایه اول دبستان
0 1401/02/13 لیلی نیکخو