مام پلاسنوع مطالبمعرفی شغل بنا

منبع:خانم لیلی نیکخو ، مربی پیش دبستانی، مازندران
0 01/08/2020 mamplus1

تدریس نشانه ب

منبع:خانم لیلی نیکخو، مربی پیش دبستانی، مازندران
0 01/08/2020 mamplus1

تثبیت نشانه آ

منبع:خانم لیلی نیکخو، مربی پیش دبستانی ، مازندران
0 01/08/2020 mamplus1

آشنایی با قوانین راهنمایی،رانندگی

منبع:خانم لیلی نیکخو،مربی پیش دبستانی، مازندران
0 01/08/2020 mamplus1

نحوه ی صحیح مداد بدست گرفتن

منبع:خانم نیکخو ،مربی پیش دبستانی
2 0 01/08/2020 mamplus1

آموزش لوحه نویسی شکل نوشتاری نشانه ها

منبع:خانم لیلی نیکخو، مربی پیش دبستانی، مازندران
2 0 31/07/2020 mamplus1

انیمیشن آشنایی با نشانه ح

منبع:خانم لیلی نیکخو،مربی پیش دبستانی
3 0 31/07/2020 mamplus1

آموزش لوحه شکل ا

منبع:خانم دنیاپیرظهیری، مربی پیش دبستانیmamplus.com
2 0 31/07/2020 mamplus1

آموزش لوحه شکل ب غیر

منبع:خانم دنیا پیرظهیری، مربی پیش دبستانی، اهواز
2 0 30/07/2020 mamplus1

آموزش لوحه شکل ب آخر

منبع:خانم‌دنیاپیرظهیری، مربی پیش دبستانی،اهواز
2 0 30/07/2020 mamplus1

تدریس نشانه آ اول آ غیر اول

منبع:خانم دنیا پیرظهیری ،مربی پیش دبستانی،اول ابتدایی
2 0 30/07/2020 mamplus1

تثبیت یادگیری نشانه آ

منبع:خانم دنیا پیرظهیری، مربی پیش دبستانی،اهواز
2 0 29/07/2020 mamplus1